Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee Recherche 2014[Regeling vervalt per 31-01-2019.]

Geldend van 31-01-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 januari 2014, nr. BOACAT2014/005, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Koninklijke Marechaussee

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van 20 januari 2014 van de commandant Koninklijke Marechaussee;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 31-01-2019]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 31-01-2019]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de burgerambtenaren, werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee in de functie van medewerker recherche, rechercheadviseur, medewerker intelligence en vakspecialist D Opsporing Kmar.

Artikel 3 [Vervallen per 31-01-2019]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 31-01-2019]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 31-01-2019]

Artikel 6 [Vervallen per 31-01-2019]

  • 1 De commandant van de Koninklijke Marechaussee brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7 [Vervallen per 31-01-2019]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar medewerker recherche KMar 2009, nr. 5584511/Justis/09 van 28 januari 2009 zal vervallen op 31 januari 2014.

Artikel 8 [Vervallen per 31-01-2019]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9 [Vervallen per 31-01-2019]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 januari 2014 en vervalt op 31 januari 2019.

Artikel 10 [Vervallen per 31-01-2019]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee Recherche 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 januari 2014

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

A.A.A.M. Huldy

Afdelingsmanager V&T, wnd.