Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 30 oktober 2013, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de vleesindustrie voor het jaar 2014 (Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2014)

Artikel 1

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2014 en verstaat voorts onder:

a. fonds sociale aangelegenheden

:

fonds als bedoeld in artikel 1, vierde lid, van de Verordening fonds sociale aangelegenheden vleesindustrie (PVV) 2012;

b. O & O-fonds

:

fonds als bedoeld in artikel 1, vierde lid, van de Verordening O & O-fonds vleesindustrie (PVV) 2012;

c. f.t.e.

:

fulltime-equivalent van de werknemer waarbij de fulltime-equivalent gemiddeld 36 uur per week bedraagt;

d. werknemer

:

eenieder die werkzaam is in een onderneming in de vleesindustrie, waaronder begrepen:

- eenieder die een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan met de ondernemer die de onderneming in stand houdt;

- alsmede eenieder die als zelfstandige zonder personeel of als uitzendkracht of inleenkracht werkzaam is in de onderneming.

Artikel 2

  • 1 De ondernemer die een onderneming drijft waarin de vleesindustrie wordt uitgeoefend is voor het kalenderjaar 2014 op basis van het gemiddelde aantal werknemers, uitgedrukt in f.t.e., dat in 2013 in de onderneming werkzaam was een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 18,87 per f.t.e., waarvan € 10,00 voor het fonds sociale aangelegenheden is bestemd en € 8,87 voor het O & O-fonds is bestemd.

  • 3 De ondernemer die na 1 januari 2014 heeft aangevangen een onderneming te drijven als bedoeld in het eerste lid, is een heffing verschuldigd overeenkomstig het tweede lid gebaseerd op 4 f.t.e.

  • 4 De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2013, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.

Artikel 3

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.

Artikel 4

  • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2014.

  • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Indien het Verordeningen blad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2014, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2014.

Zoetermeer, 30 oktober 2013

J.J. Atsma

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris