Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Circulaire verlengen tijdelijke compensatieregeling voor arbeidsongeschikten die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn 2014[Regeling vervallen per 31-12-2014.]

Geldend van 01-01-2014 t/m 30-12-2014

Circulaire verlengen tijdelijke compensatieregeling voor arbeidsongeschikten die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn

[Vervallen per 31-12-2014]

In 2006 is in het Sectoroverleg Rijk afgesproken dat werkgevers en werknemers alles wat mogelijk is moeten doen om medewerkers met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% in dienst te houden, dan wel elders te herplaatsen. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over de tijdelijke compensatie van inkomensverlies van deze groep: maximaal 5 jaar lang een compensatie van 70% van het inkomensverlies. Dit omdat deze categorie arbeidsongeschikten niet in aanmerking komt voor een WGA-uitkering.

De compensatieregeling is niet structureel afgesproken maar gold in eerste instantie tot en met 2010 voor ambtenaren die voor 1 januari 2011 in de regeling instroomden, hetgeen nadien is verlengd tot 1 januari 2014.

Met de Sectorcommisie overleg rijkspersoneel is in december 2013 afgesproken de compensatieregeling voor ambtenaren die door het UWV in het kader van de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard met een jaar te verlengen; dit in afwachting van voortzetting van de CAO-onderhandelingen. Afgesproken is de compensatie uit de artikelen 37b ARAR, 72b ARSG en 54ab RDBZ te verlengen tot herplaatsingen die gerealiseerd worden voor 1 januari 2015. Deze afspraak zal nog in de regelgeving worden geformaliseerd.

Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.

De

minister

voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze:

J. J. M. Uijlenbroek,

Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.