Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling normen studiefinanciering WSF 2000, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en [...] en studiefinanciering WSF BES, voor het jaar 2014[Regeling vervallen per 01-08-2015.]

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-07-2015

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/547235, houdende onder meer het vaststellen van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten alsmede de Wet studiefinanciering BES voor het jaar 2014 (Regeling normen studiefinanciering WSF 2000, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en studiefinanciering WSF BES, voor het jaar 2014)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-08-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Indexcijfer CAO-lonen en consumentenprijsindex [Vervallen per 01-08-2015]

  • 3 Voor de toepassing van artikel 8.1, eerste lid, van de WSF BES wordt onder consumentenprijsindex verstaan: de index opgenomen in de reeks ‘consumentenprijsindex Caribisch Nederland’ voor Bonaire, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd op internet (Statline).

Artikel 3. Rentepercentage 2014 [Vervallen per 01-08-2015]

Het rentepercentage, bedoeld in artikel 6.3 van de WSF 2000, en artikel 4.3 van de WSF BES, wordt voor het jaar 2014 vastgesteld op 0,81 procent.

Hoofdstuk 2. Normen studiefinanciering [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 4. Aanpassing toetsingsinkomen partner [Vervallen per 01-08-2015]

Met ingang van 1 januari 2014 wordt het bedrag, genoemd in artikel 3.4, tweede lid, van de WSF 2000, vastgesteld op € 9.150,27.

Artikel 5. Aanpassing vrije voet veronderstelde ouderlijke bijdrage [Vervallen per 01-08-2015]

Met ingang van 1 januari 2014 worden de bedragen, genoemd in artikel 3.9, derde lid, van de WSF 2000, vastgesteld op € 17.928,66 respectievelijk € 22.736,38.

Artikel 6. Aanpassing vrije voet eigen inkomsten studerende [Vervallen per 01-08-2015]

Met ingang van 1 januari 2014 wordt het bedrag, genoemd in artikel 3.17, eerste lid, van de WSF 2000, vastgesteld op € 13.729,80.

Artikel 7. Normbedragen [Vervallen per 01-08-2015]

Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015 luiden de bedragen, genoemd in artikel 3.18 van de WSF 2000, als volgt:

Overzicht 1. Maandbedragen
 

Hoger onderwijs

Beroepsonderwijs

Levensonderhoud

   

a. thuiswonend

€ 633,44

€ 484,48

b. uitwonend

€ 833,22

€ 684,25

Overzicht 2. Financieringsbronnen
 

Hoger onderwijs

Beroepsonderwijs

Basisbeurs (excl. Toeslagen)

   

a. thuiswonend

€ 100,25

€ 79,04

b. uitwonend

€ 279,14

€ 257,93

Maximale aanvullende beurs/lening (of veronderstelde ouderlijke bijdrage)

   

a. thuiswonende

€ 237,46

€ 324,10

b. uitwonend

€ 258,35

€ 344,98

Basislening

€ 295,73

€ 172,17

Toeslag partner

€ 584,28

€ 584,28

Toeslag één-oudergezin

€ 467,54

€ 467,54

Artikel 8. Hoogte lening [Vervallen per 01-08-2015]

Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015 wordt het bedrag, genoemd in de artikelen 4.7, vierde lid, 4.18, tweede lid, 5.2, derde lid, en 10.3, derde lid, van de WSF 2000, vastgesteld op € 894,51.

Hoofdstuk 3. Normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 9. Aanpassingen grensbedragen draagkracht en toetsingsinkomen [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 10. Aanpassing normbedragen [Vervallen per 01-08-2015]

Met ingang van 1 januari 2014 luiden de bedragen, genoemd in de hoofdstukken 3, 4, 5 en 10 van de WTOS, als volgt:

Hoofdstuk 3

De tegemoetkoming schoolkosten, bedoeld in artikel 3.5 van de wet, bedraagt voor het schooljaar 2014–2015:

Overzicht bedragen tegemoetkoming schoolkosten per schooljaar 2014–2015

a.

beroepsonderwijs

€ 690,93

b.

onderbouw + bovenbouw niet volledig en rechtstreeks bekostigd vo

€ 340,16

c.

voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo)

€ 340,16

Hoofdstuk 4

De basistoelage per kalendermaand, bedoeld in artikel 4.3 van de wet, bedraagt van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015 voor een:

  • a. thuiswonende leerling: € 108,80.

  • b. uitwonende leerling: € 253,66.

De tegemoetkoming schoolkosten, bedoeld in artikel 4.6 van de wet, bedraagt voor het schooljaar 2014–2015:

Overzicht bedragen tegemoetkoming schoolkosten per maand 2014–2015

a.

onderbouw volledig op grond van de WVO bekostigd onderwijs en onderbouw + bovenbouw volledig op grond van de WEB bekostigd voorbereidend beroepsonderwijs verzorgd in een agrarisch opleidingscentrum

€ 76,70

b.

bovenbouw volledig op grond van de WVO bekostigd onderwijs

€ 83,99

c.

onderbouw niet volledig en rechtstreeks bekostigd vo

€ 105,03

d.

bovenbouw niet volledig en rechtstreeks bekostigd vo

€ 112,35

e.

speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

€ 50,96

f.

voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo)

€ 112,35

Hoofdstuk 5

Afdeling 5.1

De tegemoetkoming schoolkosten, bedoeld in artikel 5.4 van de wet, bedraagt voor het schooljaar 2014–2015: € 706,66.

Hoofdstuk 5

Afdeling 5.2

De tegemoetkoming schoolkosten, bedoeld in artikel 5.10 van de wet, bedraagt voor het schooljaar 2014–2015:

Overzicht 1. Onderwijs gedurende gehele schooljaar of geen onderwijs meer vanaf 1 januari

aantal minuten per week

schoolkosten

540 of meer

€ 302,35

540 of meer en voor 1 januari 270 tot 540

€ 151,18 + € 151,17 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

270 tot 540

€ 203,70

270 tot 540 en voor 1 januari minder dan 270

€ 101,85 + € 101,85 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

minder dan 270

nihil

Overzicht 2. Geen onderwijs meer volgen na 30 september en voor 1 januari

aantal minuten per week

schoolkosten

540 of meer

€ 151,18

540 of meer en voor 1 januari 270 tot 540

€ 75,59 + € 75,59 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

270 tot 540

€ 101,85

270 tot 540 en voor 1 januari minder dan 270

€ 50,93 + € 50,92 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

Minder dan 270

nihil

Hoofdstuk 10

De tegemoetkoming schoolkosten, genoemd in:

Hoofdstuk 4. Normen studiefinanciering BES [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 11. Normbedragen per 1 januari 2014 [Vervallen per 01-08-2015]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering BES.]

Hoofdstuk 5. Wijziging bedragen in andere regelingen [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 12. Het maximale verrekenbedrag 2014 in de Regeling studiefinanciering 2000 [Vervallen per 01-08-2015]

[Red: Wijzigt de Regeling studiefinanciering 2000.]

Artikel 13. Het maximale verrekenbedrag 2014 in de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten [Vervallen per 01-08-2015]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 14. Het maximale verrekenbedrag 2014 in de Regeling studiefinanciering BES [Vervallen per 01-08-2015]

[Red: Wijzigt de Regeling studiefinanciering BES.]

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 15. Inwerkingtreding en vervaldatum [Vervallen per 01-08-2015]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014 en vervalt met ingang van 1 augustus 2015.

  • 2 Indien de Staatscourant, waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2013, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 16. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normen studiefinanciering WSF 2000, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en studiefinanciering WSF BES, voor het jaar 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker