Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Programma talent in internationale context Fonds Podiumkunsten

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Programma talent in internationale context Fonds Podiumkunsten

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • bestuur: de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+;

  • maker: iemand die artistiek-inhoudelijk actief is in de podiumkunsten en artistiek-inhoudelijk eindverantwoordelijk is voor het totstandkomen van voorstellingen of concerten.

Artikel 2. Doel

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van in Nederland actieve makers kent het bestuur in het kader van het Programma talent in internationale context financiële bijdrages toe ten behoeve van projecten van deze makers bij buitenlandse instellingen die uitmonden in een presentatie.

Artikel 3. Doelgroep programma

Het programma is gericht op makers die reeds bewezen succesvol zijn in de Nederlandse podiumkunstpraktijk, maar zich nog niet of maar beperkt als zodanig hebben gemanifesteerd in het internationale podiumkunstenveld. Collectief opererende groepen makers komen als collectief in aanmerking voor deelname aan het programma.

Artikel 4. Intendant

  • 1 Er is een intendant, die verantwoordelijk is voor de invulling van het programma. De intendant wordt benoemd en ontslagen door het bestuur.

  • 2 Het bestuur kan een of meer verkenners aanwijzen, die tot taak hebben de intendant te wijzen op makers die in aanmerking komen voor deelname aan het programma.

Artikel 5. Invulling programma

  • 1 In het kader van het programma worden in Nederland actieve makers gekoppeld aan buitenlandse partijen om daar gedurende een in tijd afgebakende periode een project uit te voeren.

  • 2 De intendant draagt makers voor aan het bestuur voor deelname aan het programma. Hij doet zijn voordrachten op basis van een door hem opgestelde programmaleidraad, waarin een nadere uitwerking van de doelstellingen en invulling van het programma is opgenomen. De programmaleidraad moet door het bestuur worden goedgekeurd.

  • 3 Het bestuur kent een financiële bijdrage toe ten behoeve van door de intendant voorgedragen makers als deze voldoen aan de eisen voor deelname in het programma en voor zover de financiële middelen dat toelaten.

  • 4 Het bestuur bepaalt de hoogte van de financiële bijdrage.

Artikel 6. Looptijd en budget

Het programma loopt van 1 januari tot 2014 en met 31 december 2016. Gedurende deze periode is in totaal € 1.100.000,– beschikbaar.

Artikel 7. Overig

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, gehoord de intendant.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Programma talent in internationale context Fonds Podiumkunsten.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+,

namens deze,

H. Post,

directeur / bestuurder

, 6 november 2013