Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Belastingplan 2014

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wet van 18 december 2013 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor het jaar 2014 wenselijk is een aantal fiscale maatregelen te treffen die voortvloeien uit het regeerakkoord en maatregelen te treffen ter voorkoming van fraude en ontduiking;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IVa

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel VIIIa

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IX

Indien artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2015, bij het begin van het kalenderjaar 2016, onderscheidenlijk bij het begin van het kalenderjaar 2017, wordt toegepast, worden, met overeenkomstige toepassing van dat artikel, bij ministeriële regeling eveneens gewijzigd:

Artikel X

Na toepassing van de artikelen I, II, III, V, VI of VII worden de bedragen in kolom III van de tabel in artikel 2.10, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij ministeriële regeling gewijzigd in de bedragen die na toepassing van die artikelen voortvloeien uit de in de kolommen I en II van die tabel vermelde bedragen en de in kolom IV van die tabel vermelde percentages. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op de bedragen in kolom III van de tabel in artikel 2.10a, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, op de bedragen in kolom III van de tabel in artikel 20a, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en op de bedragen in kolom III van de tabel in artikel 20b, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel XIa

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel XIVbis

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel XVa

Bij een overlijden in de periode van 1 januari 2015 tot en met 29 juni 2015 is artikel 12, eerste lid, eerste volzin, van de Successiewet 1956 niet van toepassing op een schenking als bedoeld in artikel 33a, eerste lid, van die wet, zoals dat luidde op 31 december 2014, voor zover voor die schenking een verhoogde vrijstelling gold.

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel XVII

Het aan de ondernemer toekomend recht om de belasting in aftrek te brengen op het tijdstip dat de belasting in rekening is gebracht ter zake van goederen en diensten voor zover deze waren bestemd voor de vervaardiging van een goed als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel b, van de Wet op de omzetbelasting 1968, zoals dat artikel luidde op 31 december 2013, blijft in stand voor zover de ondernemer dit recht al had vóór 1 januari 2014. Deze aftrek wordt herzien bij ingebruikname van de goederen en diensten in de zin van artikel 15, vierde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Artikel XVIIa

[Red: Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXIIIa

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXIIIb

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXIIIc [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel XXIIId

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXIV

Met ingang van 1 januari 2017 wordt in de Wet belastingen op milieugrondslag het in artikel 59, eerste lid, onderdeel c, opgenomen tarief voor een geleverde hoeveelheid die niet hoger is dan 10.000 kWh verhoogd met € 0,0003.

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XXVII

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XXVIIa

[Red: Wijzigt de Belastingwet BES.]

Artikel XXVIIb

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting BES.]

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel XXIX

[Red: Wijzigt de Wet opslag duurzame energie.]

Artikel XXIXa

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2010.]

Artikel XXX

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2011.]

Artikel XXXI

[Red: Wijzigt de Wet uitwerking autobrief.]

Artikel XXXII

[Red: Wijzigt de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013.]

Artikel XXXIIa

[Red: Wijzigt de Fiscale verzamelwet 2013.]

Artikel XXXIII [Vervallen per 12-06-2014]

Artikel XXXIIIa

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (afschaffing algmene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz.) (kst. 33726).]

Artikel XXXIIIb

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]

Artikel XXXIIIc

Artikel 24 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de daarop gebaseerde bepalingen zoals die luidden op 31 december 2013, blijven van toepassing op aanspraken van belastingplichtigen over de aan het kalenderjaar 2014 voorafgaande kalenderjaren.

Artikel XXXIIId

  • 1 Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over door de rijksbelastingdienst te verstrekken tegemoetkomingen specifieke zorgkosten aan belastingplichtigen met uitgaven voor specifieke zorgkosten als bedoeld in afdeling 6.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

  • 2 De uitbetaling en terugvordering van verstrekte tegemoetkomingen specifieke zorgkosten geschieden overeenkomstig de regels die gelden voor de invordering van inkomstenbelasting, met dien verstande dat bij de overeenkomstige toepassing van artikel 24 van de Invorderingswet 1990 een uit te betalen tegemoetkoming specifieke zorgkosten uitsluitend kan worden verrekend met een terugvordering van een tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

Artikel XXXIIIe

Na de inwerkingtreding van deze wet berust het Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten op artikel XXXIIID.

Artikel XXXIV

Artikel XXXV

Artikel XXXVI

Ingeval de samenloop van wetten die in 2013 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in één of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of indien als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, kunnen die wetten op dit punt bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

Artikel XXXVII

  • 5 In afwijking van het eerste lid treedt artikel XIA, onderdeel C, in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Artikel XXXVIII

Deze wet wordt aangehaald als: Belastingplan 2014.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 18 december 2013

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

De Staatssecretaris van Financiën,

F.H.H. Weekers

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten