Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overige fiscale maatregelen 2014

Geldend van 30-04-2016 t/m heden

Wet van 18 december 2013 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2014)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2014 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Registratiewet 1970.]

Artikel VIA

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Belastingwet BES.]

Artikel XIA

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel XIB

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Fiscale vereenvoudigingswet 2010.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2012.]

Artikel XVIII

  • 1 De in artikel 30h van de Algemene wet inzake rijksbelastingen opgenomen regeling van de belastingrente is met betrekking tot naheffingsaanslagen ter zake van verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken slechts van toepassing voor zover deze betrekking hebben op belastingschulden die zijn ontstaan in tijdvakken die zijn aangevangen op of na 1 januari 2013.

  • 2 De in artikel 30ha van de Algemene wet inzake rijksbelastingen opgenomen regeling van de belastingrente is met betrekking tot teruggaafbeschikkingen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken slechts van toepassing voor zover deze betrekking hebben op belastingschulden die zijn ontstaan in tijdvakken die zijn aangevangen op of na 1 januari 2013.

Artikel XIX

  • 6 In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel G, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel XX

Deze wet wordt aangehaald als: Overige fiscale maatregelen 2014.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 18 december 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financi├źn,

F.H.H. Weekers

Uitgegeven de drie├źntwintigste december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten