Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregel uitzondering verblijfsvereiste studenten op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/559042, inzake de uitzondering verblijfsvereiste studenten op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 2. Reikwijdte en inhoud maatregel

  • 1 Voor de toepassing van artikel 2.14, tweede lid, onderdeel c, WSF 2000, wordt een Nederlander die ten minste 56 uur per maand werkt in Nederland en woont in een andere lidstaat van de Europese Unie, gelijkgesteld met een persoon die binnen de reikwijdte van artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie valt.

  • 2 Het vereiste om ten minste 3 van de 6 jaren voorafgaand aan de buitenlandse studie in Nederland te hebben gewoond, bedoeld in artikel 2.14, tweede lid, onderdeel c, WSF 2000, is niet van toepassing op een student die een kind of partner is van de persoon, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker