Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling model opnamekaart gasinstallatie

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling model opnamekaart gasinstallatie

Artikel 1

Het model opnamekaart gasinstallatie als bedoeld in artikel 24, zevende lid, van de Regeling aanpassing voertuigen wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1.

Artikel 2

  • 1 De achterzijde van bijlage 1 is blanco en mag niet van schrifttekens of afbeeldingen worden voorzien.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 4

De regeling word aangehaald als: Regeling model opnamekaart gasinstallatie.

Deze regeling zal met toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De directie van de Dienst Wegverkeer,

Algemeen Directeur,

J.G. Hakkenberg