Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wet van 4 december 2013 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs en wijziging van verschillende onderwijswetten in verband met de introductie onderscheidenlijk verbreding van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister en in verband met aanpassingen in de regelgeving betreffende het basisregister onderwijs en het persoonsgebonden nummer (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat uit onderzoek is gebleken dat het noodzakelijk is de kwaliteit van het hoger onderwijs beter te waarborgen en dat er behoefte bestaat aan uitbreiding van de bestaande handhavingsinstrumenten in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs met een aanwijzingsbevoegdheid voor Onze Minister;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel IIA. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel IIB. Wijziging van de Wet op de expertisecentra

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel IIC. Wijziging van de Wet primair onderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet primair onderwijs BES.]

Artikel IID. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs

[Red: Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel IIE. Wijziging van de Wet voortgezet onderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet voortgezet onderwijs BES.]

Artikel IIF. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]

Artikel IV. Overgangsbepaling WHW

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel VA. Samenloopbepaling

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel VI. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

Artikel VII. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat artikel I, onderdelen A, Q1, Q2, en Y, en artikel III, onderdelen H tot en met J, geheel of gedeeltelijk kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 4 december 2013

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Uitgegeven de negentiende december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten