Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit tot intrekking van nadere regels en beleidsregel

Geldend van 21-12-2013 t/m heden

Besluit tot intrekking van nadere regels en beleidsregel

1. Doel van dit besluit

Dit besluit beoogt enkele verouderde, onnodige of in onbruik geraakte nadere regels en beleidsregel in te trekken.

2. Intrekking

2.1. Intrekking nadere regels

De Nederlandse Zorgautoriteit besluit de volgende nadere regels in te trekken:

2.2. Intrekking beleidsregel

De Nederlandse Zorgautoriteit besluit de volgende beleidsregel in te trekken:

  • AL/BR-100.025 Rechtstreeks beroep

3. Overgangsbepaling

3.1. Nadere regels

De in art. 2.1 genoemde nadere regels blijven van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

3.2. Beleidsregel

De in art. 2.2 genoemde beleidsregel blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

M.E. Homan,

Portefeuillehouder Zorgmarkten Care.