Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling houdende bepalingen inzake uitvoering volumecorrectie nettarieven energie-intensieve industrie

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 december 2013, nr. WJZ/13201003, houdende bepalingen inzake de uitvoering van de volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 29, elfde lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

Onder daluren, genoemd in artikel 29, achtste lid, van de Elektriciteitswet 1998 wordt verstaan de uren tussen 23.00 en 07.00 uur van elke dag van de week.

Artikel 2

  • 2 Bij een verzoek als bedoeld in het eerste lid en, in de daarop volgende jaren voor 1 september,

    • a. verstrekt de verzoeker aan de netbeheerder de gegevens omtrent de door deze afnemer verbruikte elektriciteit in de periode van een jaar, bedoeld in artikel 29, tiende lid, van de Elektriciteitswet 1998, en een assurancerapport van een accountant dat betrekking heeft op deze gegevens, of

    • b. draagt de verzoeker er zorg voor dat een erkend meetbedrijf de gegevens omtrent de door deze afnemer verbruikte elektriciteit in de periode van een jaar, bedoeld in artikel 29, tiende lid, van de Elektriciteitswet 1998, aan de netbeheerder verstrekt.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp