Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 18 december 2013, nr. IENM/ILT-2013/74125, houdende aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren en verlening van mandaat, volmacht en machtiging in verband met de bestuursrechtelijke handhaving van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 5.10, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor zover het betreft artikel 1 en de artikelen 10:3, eerste lid, en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voor zover het betreft de artikelen 2 tot en met 4;

Gezien de instemming van de gemandateerden;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn belast de functionarissen, genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

Artikel 2

  • 2 De functionarissen, bedoeld in het eerste lid, kunnen voor de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

  • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.

Artikel 3

Het krachtens mandaat en volmacht ondertekenen van stukken luidt als volgt:

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

namens deze,

gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris.

Artikel 4

De gemandateerde neemt bij de uitoefening van het mandaat, de volmacht en de machtiging de instructies van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport in acht.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 9 december 2013.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Bijlage 1. , bedoeld in artikel 1

Provincie

Dienst

Functieomschrijving

Groningen

Provincie Groningen

Projectmedewerker A

Projectmedewerker B

Projectmedewerker C

Friesland

Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving

Toezichthouder A

Toezichthouder B

Drenthe

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Medewerker Handhaving I

Flevoland

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Medewerker Handhaving II

Medewerker beleidsuitvoering I

Medewerker beleidsuitvoering II

Gelderland

Omgevingsdienst regio Arnhem

Medewerker Handhaving A

Medewerker Handhaving C

Medewerker Handhaving D

Overijssel

Provincie Overijssel

Medewerker Beleidsuitvoering

Utrecht

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Handhaver A

Handhaver B

Handhaver C

Noord-Holland

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Medewerker Beleidsuitvoering 1

Medewerker Handhaving 1

Medewerker Handhaving 2

Zuid-Holland

DCMR Zuid-Holland

Inspecteur

 

Omgevingsdienst West-Holland

Milieutechnisch medewerker Toezicht

Adviseur Milieukwaliteit

Medewerker Handhaving

 

Omgevingsdienst Haaglanden

Toezichthouder Milieu

 

Omgevingsdienst Midden-Holland

Vakspecialist A

Vakspecialist B

Vakspecialist D

 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Junior Inspecteur

Senior Inspecteur

Zeeland

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Inspecteur A

Inspecteur B

Inspecteur C

Noord-Brabant

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Medewerker Toezicht en Handhaving A

Medewerker Toezicht en Handhaving B

Medewerker Toezicht en Handhaving 00

Vergunningverlener B

Limburg

Provincie Limburg medewerkers gedetacheerd bij Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Milieu-inspecteur Toezichthouder

Bijlage 2. , bedoeld in artikel 2, eerste lid

Provincie

Functionaris

Groningen

Hoofd afdeling Omgeving en Milieu, provincie Groningen

Friesland

Directeur Friese Uitvoeringdienst Milieu en Omgeving

Drenthe

Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Flevoland

Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Gelderland

Directeur Omgevingsdienst regio Arnhem

Overijssel

Teamleider Handhaving, provincie Overijssel

Utrecht

Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Noord-Holland

– Algemeen directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

– Adjunct-directeur, portefeuille Toezicht en Handhaving Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Zuid-Holland

Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Holland

Zeeland

Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Noord-Brabant

Directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Limburg

Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg