Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke wet resolutieheffing 2014

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wet van 4 december 2013 inzake invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het leveren van een bijdrage door de bankensector aan de financiering van de nationalisatie van SNS REAAL wenselijk is om een tijdelijke heffing in te voeren voor banken die op 1 februari 2013 deelnamen aan het depositogarantiestelsel;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 2. Belastingplicht

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 3. Grondslag

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 4. Tarief

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 5. Wijze van heffing

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 6. Overige bepalingen

Artikel 11

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel 12

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 13

  • 1 De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en vervallen op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

  • 2 Artikel 11 werkt terug tot en met 1 februari 2013.

Artikel 14

Deze wet wordt aangehaald als: Tijdelijke wet resolutieheffing 2014.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 4 december 2013

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de zeventiende december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten