Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit I&S 2013[Regeling vervallen per 26-02-2014.]

Geldend van 19-12-2013 t/m 25-02-2014

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2013, houdende de inrichting van de directie Integratie en Samenleving alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Integratie en Samenleving (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit I&S 2013)

§ 1. Algemeen [Vervallen per 26-02-2014]

Artikel 1 [Vervallen per 26-02-2014]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. I&S: de directie Integratie en Samenleving.

 • b. MT: het management team.

§ 2. Organisatie en taken [Vervallen per 26-02-2014]

Artikel 2 [Vervallen per 26-02-2014]

Het MT van I&S is als volgt samengesteld:

 • a. de directeur;

 • b. het hoofd Inburgering;

 • c. het hoofd Integratie en Rechtstaat;

 • d. het hoofd Participatie en Jeugd;

 • e. de directiesecretaris.

Artikel 3 [Vervallen per 26-02-2014]

Het hoofd van de afdeling Inburgering is verantwoordelijk voor:

 • a. het zorg dragen voor inhoudelijk goede wetgeving ten behoeve van inburgering;

 • b. het faciliteren van een sociaal leenstelsel voor inburgeraars, inclusief de kwijtschelding van leningen aan asielgerechtigden;

 • c. het ontwikkelen van inburgeringsexamens en het onderhouden van een examenstelsel op zo’n manier dat de inburgeraars in staat worden gesteld deel te nemen aan de examens;

 • d. in haar rol van opdrachtgever erop toe zien dat de Dienst Uitvoering Onderwijs, als uitvoerder van het examenstelsel, haar taken conform contractafspraken kan uitvoeren;

 • e. het zodanig faciliteren van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers dat zij haar taken ten aanzien van de voorinburgering en de maatschappelijke begeleiding kan uitvoeren;

 • f. er voor zorg dragen dat het inburgeringsstelsel op basis van de overgangsregeling in de Wet Inburgering tot eind 2014 beschikbaar is voor degene die voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn geworden;

 • g. een bijdrage leveren aan het aanpakken van de taalachterstand bij groepen nieuwkomers in de Nederlandse samenleving zodanig dat deze nieuwkomers kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving, zowel in het publieke domein, binnen het onderwijs als op de arbeidsmarkt;

 • h. het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties, belangengroepen, uitvoeringsinstanties en met al diegenen die op enigerlei wijze activiteiten ontplooien binnen de inburgering als uitvloeisel van wat de Wet inburgering en de daartoe horende besluiten en regelingen voorschrijven.

Artikel 4 [Vervallen per 26-02-2014]

Het hoofd van de afdeling Integratie en Rechtstaat is verantwoordelijk voor:

 • a. de visievorming, het vergaren en verspreiden van strategische kennis en het monitoren van het integratieproces, ter ondersteuning van het beleid zoals geformuleerd in de Agenda integratie;

 • b. het ontwikkelen van beleid gericht op het omgaan met diversiteit in de samenleving en het tegengaan van sociale spanningen;

 • c. het ontwikkelen van beleid tegen rassendiscriminatie (inclusief antisemitisme en islamofobie) in Nederland met uitzondering van het beleid ten aanzien van arbeidsmarktdiscriminatie;

 • d. zorg dragen voor maatschappelijke en arbeidsmarktparticipatie van nieuwkomers via een participatie contract;

 • e. uitvoering en verbetering van de implementatie van de Remigratiewet, zodanig dat de wet beter aansluit bij de beoogde doelgroep en bij het streven de eigen verantwoordelijkheid van burgers te vergroten en meer capaciteit voor de arbeidsmarkt te behouden;

 • f. het uitvoeren van de taak als verantwoordelijke autoriteit voor het Europees Integratiefonds (EIF). Onderdeel van deze taak is het toezicht houden op goed beheer van het EIF en de beleidsmatige inzet EIF 2013, in lijn met het actuele integratiebeleid;

 • g. het realiseren van het meerjarenprogramma voor het integratieonderdeel van het Asiel- en Migratiefonds 2014–2020;

 • h. uitvoering, verbetering van de implementatie en evaluatie van de Wet inburgering buitenland;

Artikel 5 [Vervallen per 26-02-2014]

Het hoofd van de afdeling Participatie en Jeugd is verantwoordelijk voor:

 • a. bijdragen aan de versterking van lokaal en landelijk beleid door contact, informatie-uitwisseling en afstemming tussen Rijk en lokale overheden, zodanig dat erkenning, herkenning en partnerschap kern van de samenwerking is, het netwerk zichtbaar is en er een proces van interactieve beleidsrealisatie op gang komt.

 • b. het versterken van het bereik van regulier beleid voor migrantengroepen op de terreinen van arbeidsmarkt (waaronder jeugdwerkloosheid), onderwijs, zorg en criminaliteit, met name daar waar een generieke aanpak onvoldoende effectief is;

 • c. het begeleiden van het traject met betrekking tot het afbouwen van de subsidierelatie met het Landelijk Overleg Minderheden, inclusief de intrekking van de Wet Overleg Minderheden;

 • d. vorm geven aan nieuwe vormen van dialoog met maatschappelijke organisaties;

 • e. het zorg dragen voor de uitvoering van de Europese Agenda voor integratie van derdelanders;

 • f. daar waar nodig aandacht voor specifieke groepen zoals EU arbeidsmigranten en Roma, indien integratie vraagstukken zich voor doen binnen deze groepen.

§ 3. Bevoegdheden [Vervallen per 26-02-2014]

Artikel 6 [Vervallen per 26-02-2014]

 • 1 Aan de hoofden wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van de eigen afdeling, voor zover het betreft:

  • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • b. het houden van manager-medewerker (M&M) gesprekken;

  • c. verlof van medewerkers;

  • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

 • 2 Aan de directiesecretaris van I&S wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

  • a. het accorderen van betalingen c.q. verlenen van prestatie voor betalingen voortkomend uit ondertekende beschikkingen, overeenkomsten en opdrachtbrieven;

  • b. de procesgang ten aanzien van financiële dossiers van I&S en in dat verband voor financiële aangelegenheden van I&S als contactpersoon vanuit de directie fungeren ten behoeve van BSB en andere organisatieonderdelen.

Artikel 7 [Vervallen per 26-02-2014]

Aan de hoofden wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten en het ondertekenen van brieven en het paraferen van stukken die betrekking hebben op taken van de eigen afdeling.

Artikel 8 [Vervallen per 26-02-2014]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Integratie en Samenleving worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de hoofden.

Artikel 9 [Vervallen per 26-02-2014]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 5 november 2012.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit I&S 2013.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2013

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

Directeur Integratie en Samenleving,

A.M.C. van Rijn