Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit financiële markten 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van 6 december 2013 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2014)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 16 juli 2013, FM/2013/1316M, directie Financiële Markten;

Gelet op de artikelen 1:50a, 1:81, 2:3.0a, tweede lid, 2:3.0b, tweede lid, 2:3.0d, derde lid, 2:3.0g, zesde lid, 2:3.0i, derde lid, 2:3.0k, tweede lid, 2:3.0m, derde lid, 2:6, tweede lid, 2:54j, tweede lid, 2:54l, tweede lid, 2:54m, eerste lid, 2:106.0a, tweede lid, 3:17, tweede lid, 3:57, tweede lid, 3:62a, eerste lid, 3:63, tweede lid, 3:73a, tweede lid, 3:73b, tweede lid, 3:285, eerste lid, 3:286, eerste lid, 4:9, derde en vierde lid, 4:9a, derde lid, 4:14, tweede lid, 4:15, tweede lid, aanhef en onderdeel b, onder 2°, 4:25a, eerste lid, 4:26, achtste lid, 4:27a, tweede lid, 4:34, derde lid, 4:48, tweede lid, 4:49, tweede lid, 4:56, eerste lid, 4:61, eerste lid, 4:76a, eerste lid, 4:76b, eerste lid, 4:90, tweede lid, 5:38, vierde lid, 5:39, derde lid, en 5:44 van de Wet op het financieel toezicht, artikel 54, derde lid, van de Wet op het accountantsberoep, artikel 138, tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, artikel 15, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de artikelen 21, tweede lid, en 22, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren en de artikelen 3, vierde lid, 6, vierde lid, van de Wet toezicht financiële verslaggeving;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 september 2013, nr. W06.13.0249/lll);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 2 december 2013, FM/2013/1433 U, directie Financiële Markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit accountantsopleiding 2013.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Besluit marktmisbruik Wft.]

Artikel V

[Red: Wijzigt het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt het Besluit reikwijdtebepalingen Wft.]

Artikel X

[Red: Wijzigt het Besluit toezicht accountantsorganisaties.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt het Besluit toezicht financiële verslaggeving.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.]

Artikel XIV

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XV

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit financiële markten 2014.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 6 december 2013

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de zeventiende december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten