Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2014)

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van 11 december 2013 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van 19 november 2013, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 448594;

Gelet op de artikel 2, vijfde lid van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de artikelen 257b en 257ba van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 4 december 2013, nr. W03.13.0421/II;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, uitgebracht mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van 6 december 2013, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 460868;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit OM-afdoening.]

Artikel III

Artikel I heeft geen gevolgen voor gedragingen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit hebben plaatsgevonden.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 december 2013

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de achttiende december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten