Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit volmacht en machtiging Kamer van Koophandel inzake het beheer van het digitaal ondernemingsplein

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Volmacht en machtiging van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2013, nr. WJZ/13207360, aan de Kamer van Koophandel inzake het beheer van het digitaal ondernemingsplein

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel;

Artikel 1

Aan de Kamer van Koophandel wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van het digitaal ondernemingsplein op grond van artikel 5 van de Wet op de Kamer van Koophandel.

Artikel 2

  • 1 De Kamer van Koophandel kan voor de artikel 1 bedoelde aangelegenheden aan een afzonderlijk lid van de Kamer van Koophandel volmacht en machtiging verlenen indien niet gewacht kan worden op een besluit van de Kamer van Koophandel.

  • 2 De Kamer van Koophandel kan volmacht en machtiging verlenen voor de in de artikel 1 bedoelde aangelegenheden aan een afzonderlijk lid van de Kamer van Koophandel voor de schriftelijke afdoening en ondertekening van stukken die voortvloeien uit de door de Kamer van Koophandel genomen besluiten.

  • 3 De Kamer van Koophandel kan voor de in artikel 1 bedoelde aangelegenheden volmacht en machtiging verlenen aan de functionarissen werkzaam in zijn organisatie.

Artikel 3

  • 1 Het verlenen van volmacht en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.

  • 2 Een afschrift van de volmacht en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal en de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 4

Het krachtens volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 5

Deze volmacht en machtiging treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze volmacht en machtiging zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp