Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling erkenning tenaamstelling

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling erkenning tenaamstelling

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 61a, derde lid, 61b, eerste en tweede lid, en 61c, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1. Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Erkenningseisen

 • 1 De aanvrager van een erkenning heeft in ten minste 80% van de gemeenten met meer dan 10.000 inwoners een vestiging waar de tenaamstelling en schorsing van voertuigen kan worden verleend. Indien de aanvrager in een gemeente geen vestiging heeft, heeft hij een vestiging in een naastliggende gemeente.

 • 2 De aanvrager stelt zekerheid voor een bedrag ter grootte van de geschatte omzet van de te verlenen tenaamstellingen en schorsingen over twee maanden Onder omzet wordt verstaan het totale bedrag van de te betalen tarieven dat het erkende bedrijf na erkenning aan de Dienst Wegverkeer verschuldigd zal zijn.

 • 3 De aanvrager legt bij de aanvraag een door de Dienst Wegverkeer goedgekeurd kwaliteitshandboek over waarin een beschrijving is opgenomen van de met de tenaamstelling en schorsing samenhangende procedures, de instructies, controlemaatregelen, de technische handelingen alsmede de administratieve handelingen, de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kennis van het daarbij betrokken personeel.

Artikel 3. Algemene voorschriften verbonden aan erkenning

 • 1 Het erkende bedrijf meldt wijzigingen in de bedrijfsactiviteit alsmede wijzigingen in de bedrijfsgegevens, voor zover deze van belang kunnen zijn voor de erkenning, onverwijld aan de Dienst Wegverkeer op een door deze dienst te bepalen elektronische wijze.

 • 2 Het erkende bedrijf ziet er op toe dat het personeel van het erkende bedrijf, dat betrokken is bij de tenaamstelling en schorsing van voertuigen op de hoogte is van de regels die gelden voor de erkenning en dat dit personeel de door de Dienst Wegverkeer ter beschikking gestelde of een daarmee vergelijkbare opleidingsmodule met betrekking tot identiteitsvaststelling en documentherkenning doorloopt.

 • 3 Het erkende bedrijf houdt elke vestiging op minimaal vijf dagen per week gedurende minimaal drie aaneengesloten uren voor het publiek geopend.

 • 4 Vanaf de buitenkant van elke vestiging van het erkende bedrijf dat tenaamstellingen en schorsingen van voertuigen verricht is op een door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze zichtbaar dat de erkenning is verleend.

 • 5 Het erkende bedrijf handelt overeenkomstig het kwaliteitshandboek, bedoeld in artikel 2, derde lid.

 • 6 Het erkend bedrijf tenaamstelling heeft binnen twee jaar na verlening van de erkenning in alle gemeenten met meer dan 10.000 inwoners een vestiging. In de gemeenten waarin het bedrijf geen vestiging heeft, heeft het een vestiging in een naastliggende gemeente.

Artikel 4. Voorschriften beveiliging verbonden aan erkenning

 • 1 Het erkende bedrijf beschikt over richtlijnen voor medewerkers met betrekking tot het veilig gebruik van applicaties, wachtwoorden, de herkenning en melding van veiligheidsincidenten en de vernietiging van documenten met gevoelige informatie na het afronden van processen.

 • 2 Het erkende bedrijf houdt een administratie van veiligheidsincidenten.

 • 3 De gegevens die het erkende bedrijf verwerkt en dan wel waarin het inzage heeft worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de tenaamstelling en de schorsing van voertuigen.

 • 4 Het erkende bedrijf maakt gebruik van de door de Dienst Wegverkeer goedgekeurde datacommunicatieapparatuur. Bij dit gebruik neemt het bedrijf de door de Dienst Wegverkeer gegeven aanwijzingen in acht. Het bedrijf sluit op een uniforme en door de Dienst Wegverkeer voorgeschreven wijze aan op de ICT infrastructuur van deze Dienst. Het erkende bedrijf voldoet hierbij aan de navolgende eisen:

  • a. Het erkende bedrijf beschikt over een door de Dienst Wegverkeer verstrekt certificaat om een betrouwbare en beveiligde verbinding tot stand te kunnen brengen.

  • b. Het erkende bedrijf zorgt voor unieke identificatie van de medewerkers op de werkplek waar de tenaamstelling of schorsing wordt uitgevoerd. Het vereiste beveiligingsniveau is daarbij minimaal gelijk aan het niveau van een gebruikersnaam-wachtwoord combinatie.

  • c. Bij iedere tenaamstelling of schorsing stuurt het erkende bedrijf informatie aan de Dienst Wegverkeer waaruit de vestiging blijkt waar de tenaamstellingtransactie wordt uitgevoerd (locatieID).

Artikel 5. Toezicht

 • 1 Het erkende bedrijf neemt kennis van het toezichtbeleid dat door de Dienst Wegverkeer wordt vastgesteld.

 • 2 Het erkende bedrijf legt jaarlijks en op verzoek van de Dienst Wegverkeer een accountantsverklaring over waaruit blijkt dat het voldoet aan de eisen van de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning tenaamstelling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus