Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2013, nr. WJZ / 13199207, houdende uitvoering van de Wet op de Kamer van Koophandel (Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Als centrale werkgevers- en werknemersorganisaties als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet, worden aangewezen:

  • a. de Vereniging VNO-NCW;

  • b. de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland;

  • c. de Federatie Nederlandse Vakbeweging;

  • d. het Christelijk Nationaal Vakverbond;

  • e. de Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel.

Artikel 3

  • 2 Onze Minister beslist binnen 6 weken na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn, of de goedkeuring wordt verleend.

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Aanwijzingsregeling vestiging in de EU 2007.]

Artikel 5

[Red: Wijzigt de Algemene douaneregeling.]

Artikel 6

[Red: Wijzigt de Binnenvaartregeling.]

Artikel 7

[Red: Wijzigt het Instellingsbesluit Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.]

Artikel 8

[Red: Wijzigt het Privacyreglement Recidiveregister WAM.]

Artikel 10

[Red: Wijzigt de Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties.]

Artikel 12

[Red: Wijzigt de Regeling controleapparaten 2005.]

Artikel 13

[Red: Wijzigt de Regeling identificatie en registratie van dieren.]

Artikel 14

[Red: Wijzigt de Regeling inschrijving Nederlandse burgerluchtvaartuigen.]

Artikel 15

[Red: Wijzigt de Speelautomatenregeling 2000.]

Artikel 16

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling internationaal ondernemen 2012.]

Artikel 17

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling kinderopvang.]

Artikel 18

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling Stichting A en O-fonds Rijk.]

Artikel 19

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.]

Artikel 20

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.]

Artikel 21

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994.]

Artikel 22

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.]

Artikel 23

[Red: Wijzigt het Voorschrift Vreemdelingen 2000.]

Artikel 24

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 25

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 december 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp