Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van 25 november 2013, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan de Wet op de Kamer van Koophandel (Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 1 oktober 2013, nr. WJZ / 13161457;

Gelet op

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 oktober 2013, nr. W15.13.0351/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 18 november 2013, nr. WJZ / 13175769;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit akten van colportageovereenkomsten.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit beheer sociale-huursector.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Besluit draagbare blustoestellen 1997.]

Artikel V

[Red: Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Besluit geluidhinder.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt het Besluit milieusubsidies.]

Artikel X

[Red: Wijzigt het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt het Besluit SUWI.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling bedrag bedoeld in artikel 7b, zevende lid, van de Wet op de kansspelen.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt het Handelsregisterbesluit 2008.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Ambachten.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt het Kaderbesluit BZK-subsidies.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt het Vreemdelingenbesluit 2000.]

Artikel XVII

Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop hoofdstuk 12 van de Wet op de Kamer van Koophandel in werking treedt.

Artikel XVIII

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 november 2013

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de tiende december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten