Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling percentage duurzame elektriciteit opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie 2014[Regeling materieel uitgewerkt per 13-12-2015.][Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 13-12-2013 t/m 31-12-2014

Besluit tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Het percentage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit, bedraagt in kalenderjaar 2014 56 procent.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan de garantiebeheerinstantie.

’s-Gravenhage, 10 december 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp