Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken 2 december 2013, nr. WJZ/13161483, houdende wijziging van diverse regelingen in verband met de overname van taken van de bedrijfslichamen

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (‘Integrale-GMO-verordening’) (PbEU 2007, L 299), verordening (EG) nr. 412/2008 van de Commissie van 8 mei 2008 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van voor verwerking bestemd bevroren rundvlees (PbEU 2008, L 125), verordening (EG) nr. 507/2008 van de Commissie van 6 juni 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep (PbEU 2008, L 149), richtlijn 90/427/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van zoötechnische en genealogische voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in paardachtigen (PbEG 1990, L 224), verordening (EG) nr. 504/2008 van de Commissie van 6 juni 2008 ter uitvoering van de Richtlijnen 90/426/EEG en 90/427/EEG van de Raad wat betreft methoden voor de identificatie van paardachtigen (PbEU 2008, L 149), richtlijn 2009/156/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (PbEU 2010, L 192), de artikelen 94, eerste lid, onderdeel i, en 96 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 13, eerste lid, onderdeel b, 19, eerste lid, 20, eerste lid, 22, eerste lid en 22a, eerste lid en 23 van de Landbouwwet, de artikelen 3:2 tot en met 3:4 van het Algemeen douanebesluit, artikel 2.6, onderdeel b, van het Besluit dierlijke producten, artikel 3 van het Besluit identificatie en registratie van dieren, artikel 10 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, artikel 3 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977 en artikel 70, vierde lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Algemene douaneregeling.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Landbouwkwaliteitsregeling 2007.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Regeling bijzondere restituties bij uitvoer bepaalde soorten rundvlees.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Regeling dierlijke producten.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Regeling GLB-inkomenssteun 2006.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Regeling handel levende dieren en levende producten.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Regeling identificatie en registratie van dieren.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Regeling instelling Commissie kwaliteitsbewaking classificatie.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Regeling interventie.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Regeling superheffing 2008.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling visserij.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling zeevisserij.]

Artikel XV

Archiefbescheiden van de bedrijfslichamen betreffende zaken die op basis van deze regeling worden behartigd door de Minister van Economische Zaken, worden overgedragen aan de Minister van Economische Zaken, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Artikel XVI

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 december 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma