Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling ondersteuningsbedragen per leerling lwoo en pro, kalenderjaar 2014[Regeling vervallen per 01-01-2016.]

Geldend van 29-10-2015 t/m 31-12-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 november 2013, nr. VO/F-561596, houdende vaststelling van de ondersteuningsbedragen per leerling voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro), kalenderjaar 2014 (Regeling vaststelling ondersteuningsbedragen per leerling lwoo en pro, kalenderjaar 2014)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 8, derde lid, van het Formatiebesluit WVO en artikel 2.3.2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2016]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • schoolsoortgroep 1: scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, scholen voor praktijkonderwijs en scholengemeenschappen bestaande uit ten minste twee van deze schoolsoorten, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs;

  • schoolsoortgroep 3: scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs;

  • schoolsoortgroep 4: scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor praktijkonderwijs of scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs.

§ 2. Vaststelling ondersteuningsbedrag per leerling per 1 januari 2014 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2. Vaststelling ondersteuningsbedrag per leerling per 1 januari 2015 [Vervallen per 01-01-2016]

Het ondersteuningsbedrag, bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Formatiebesluit WVO, dat beschikbaar wordt gesteld voor extra ondersteuning van geïndiceerde leerlingen in het praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs, bedraagt voor 2015 per leerling:

  • a. € 3.971,08 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 4.283,73 voor schoolsoortgroep 3; en

  • c. € 4.076,75 voor schoolsoortgroep 4.

Artikel 3. Wijziging Uitvoeringsregeling WEB 2007 in verband met vaststelling van het ondersteuningsbedrag per leerling per 1 januari 2014 voor vmbo-groen [Vervallen per 01-01-2016]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling WEB 2007.]

§ 3. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 november 2013, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling ondersteuningsbedragen per leerling lwoo en pro, kalenderjaar 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker