Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling op grond van Besluit ex artikel 66a ANW 2014

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 2013, 2013-0000158561, houdende vaststelling van de hoogte van de bijdrage, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit ex artikel 66a ANW

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van het Besluit ex artikel 66a ANW;

Besluit:

Artikel 1. Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de door de persoon of echtgenoot aan de Sociale verzekeringsbank verschuldigde bijdrage, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit ex artikel 66a ANW, bedraagt € 61,12 per maand.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling op grond van Besluit ex artikel 66a ANW 2014.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 november 2013

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma