Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Nulplafond noodhulp)[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 30-11-2013 t/m 31-12-2013

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 26 november 2013, nr. DSH-1110/2013, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Nulplafond noodhulp)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en artikel 3.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2014]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 3.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van noodhulp geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2013 een subsidieplafond van € 0,00.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Namens deze,

De Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

R. Swartbol