Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking openbaarheid archief Directie Facilitair Bedrijf en taakvoorgangers [...] van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1989–2007 (2008)

Geldend van 26-11-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 november 2013, nr. 511434, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Directie Facilitair Bedrijf en taakvoorgangers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode 1989–2007 (2008)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder b en c van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 26 augustus 2013, met kenmerk 11954;

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van de Directie Facilitair Bedrijf en taakvoorgangers;

Artikel 1

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer

Beperkt openbaar tot

203

2050

241

2050

242

2050

243

2050

244

2050

245

2050

Artikel 2

Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers

Beperkt openbaar tot

105–141

2030

Artikel 3

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 2, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het hieronder vermelde overheidsorgaan.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de Directie Facilitair Bedrijf en taakvoorgangers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode 1989–2007 (2008)’.

Den Haag, 15 november 2013

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De directeur Facilitair Management en ICT

J.H.J. Kruuk