Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2012[Regeling materieel uitgewerkt per 27-11-2015.]

Geldend van 27-11-2013 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2012

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

handelende in overeenstemming met de staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1

Voor het uitkeringsjaar 2012 worden de bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:

T. Livius,

Directeur Bestuur, Democratie en Financiën.

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2012.

Nr.

Maatstaven

Bedragen in €

1

OZB (woningen eigenaar)

–0,0963%

1

OZB (niet-woningen gebruiker)

–0,1043%

1

OZB (niet-woningen eigenaar)

–0,1294%

2

Inwoners

133,54

2a

Krimpgemeenten

397,63

3

Eénouderhuishoudens

147,72

4

Inwoners Jongeren < 20 jaar

225,23

5

Inwoners Ouderen > 64 jaar

83,55

5-a

Inwoners Ouderen 75-85 jaar

27,63

6-a

Waddengemeenten t/m 2500 inwoners

189,02

6-b

Waddengemeenten van 2501 t/m 7500 inwoners

147,72

6-c

Waddengemeenten vanaf 7501 inwoners

32,56

7

Lage inkomens

86,86

7-a

Lage inkomens (drempel)

364,98

8

Bijstandsontvangers

1.512,64

9

Schaalnadeel uitvoering WWB

112.547,32

10

Schaalvoordeel uitvoering WWB

3.711,43

11

Uitkeringsontvangers

108,73

12

Minderheden

321,98

13

Klantenpotentieel lokaal

51,45

14

Klantenpotentieel regionaal

15,45

15

Leerlingen VO

459,63

15-a

Leerling (V)SO

315,82

15-b

Extra groei leerlingen VO

221,81

15-c

Extra groei jongeren

169,94

16

Land

33,04

17

Land * percentage slechte grond

–1,67

18

Land * bodemfactor gemeente

29,81

19

Binnenwater

40,28

20

Buitenwater

23,10

21

Oppervlak bebouwing

491,06

22

Oppervlak bebouwing woonkern * bodemfactor woonkern

3.322,69

23

Oppervlak bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

1.646,31

24

Woonruimten

179,08

24a

Nieuwbouwwoningen

1.292,90

25

Woonruimten * bodemfactor woonkern

27,77

26

Woonruimten * percentage slechte grond

25,84

27a

Historische kernen eerste groep

3.352,42

27b

Historische kernen tweede groep

7.027,02

27c

Historische kernen derde groep

15.569,38

28

Historische waterweg

15,41

29

Bewoonde oorden 1930

31,13

30

Bewoonde oorden met historische kernen

87,70

31

ISV, onderdeel a

14.824.166,19

31 a

ISV, onderdeel b

9.316.642,46

32

Omgevingsadressendichtheid

63,23

33

Omgevingsadressendichtheid * percentage slechte grond

0,21

34

Oeverlengte * bodemfactor gemeente

7,15

35

Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

3,55

36

Meerkernigheid

9.592,05

36a

Kernen met 500 of meer adressen

28.180,76

37

Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

14.910,99

38

Bedrijfsvestigingen

117,23

38a

OZB-waarde van de niet-woningen (in mln)

312,00

39

Vast bedrag voor iedere gemeente

276.835,25

40

Vast bedrag voor Amsterdam

189.217.770,47

41

Vast bedrag voor Rotterdam

109.868.360,21

42

Vast bedrag voor Den Haag

81.418.324,67

43

Vast bedrag voor Utrecht

45.061.771,28

44

Vast bedrag voor de Waddengemeenten

149.950,63

44a

Vast bedrag Baarle-Nassau

276.835,25

45a

Herindeling (per gemeente)

2.245.440,00

45b

Herindeling (per inwoner)

53,29