Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2013

Geldend van 23-11-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 november 2013, PO/F&V/556171 tot het verstrekken van bijzondere en aanvullende bekostiging voor het primair en voortgezet onderwijs 2013 (Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2013)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs

  • 1 Voor het jaar 2013 ontvangt het bevoegd gezag van een basisschool, het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs en het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bijzondere en aanvullende bekostiging.

  • 2 De bijzondere en aanvullende bekostiging bedraagt € 183,90 per leerling.

  • 4 De bijzondere en aanvullende bekostiging die het bevoegd gezag voor een school, als bedoeld in het eerste lid ontvangt, wordt bepaald door het in het derde lid bedoelde leerlingenaantal van die school te vermenigvuldigen met het in het tweede lid genoemde bedrag per leerling.

Artikel 3. Aanvullende bekostiging voortgezet onderwijs

  • 1 Voor het jaar 2013 ontvangt het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs aanvullende bekostiging.

  • 2 De aanvullende bekostiging bedraagt € 223,63 per leerling voortgezet onderwijs.

  • 3 De aanvullende bekostiging die het bevoegd gezag voor een school voor voortgezet onderwijs ontvangt, wordt bepaald door het aantal leerlingen voortgezet onderwijs van die school te vermenigvuldigen met het in het tweede lid genoemde bedrag per leerling voortgezet onderwijs.

Artikel 4. Betaling

De bekostiging bedoeld in artikel 2 en in artikel 3 wordt in december 2013 uitbetaald.

Artikel 5. Verantwoording bijzondere en aanvullende bekostiging

De besteding van de bijzondere en aanvullende bekostiging op grond van deze regeling wordt verantwoord in de jaarrekening en de jaarverslaglegging, bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker