Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ontheffing niet-storneerbare incasso voor kansspelen[Regeling materieel uitgewerkt per 01-02-2018.]

Geldend van 20-11-2013 t/m heden

Besluit van De Nederlandsche Bank N.V. van 13 november 2013, houdende ontheffing van het bepaalde in artikel 6, eerste en tweede lid, van Verordening (EU) nr. 260/2012 van 14 maart 2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 942/2009 (Besluit ontheffing niet-storneerbare incasso voor kansspelen)

De Nederlandsche Bank N.V.,

gelet op artikel X van de Wijzigingswet financiële markten 2013;

Besluit:

De Nederlandsche Bank N.V. verleent ontheffing als bedoeld in artikel 16, derde lid, van Verordening (EU) nr. 260/2012 van 14 maart 2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 942/2009 (PbEU L 98) (‘SEPA-verordening’) van de vereisten bedoeld in artikel 6, eerste en tweede lid, van de SEPA-verordening voor betalingstransacties die worden uitgevoerd op basis van de Doorlopende Machtiging Kansspelen. Deze ontheffing is van kracht tot 1 februari 2016.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift in te dienen bij: De Nederlandsche Bank N.V., ter attentie van de Divisie Juridische Zaken Afdeling Toezicht en Wetgeving, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam.

Bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing daarvan in de Staatscourant.

De Nederlandsche Bank N.V.

F. Elderson,

directeur

.