Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Kies- en referendumregeling

Geldend van 20-07-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 november 2013, nr. 2013-0000435969, houdende regels ter uitvoering van de Kieswet en het Kiesbesluit (Kiesregeling)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de Kieswet en het Kiesbesluit;

Besluit:

Artikel 1

 • 2 De tekst van de modellen in de bijlage bij artikel 1 van deze regeling bij deze regeling kan redactioneel worden aangepast voor een specifieke doelgroep of voor de digitale toepassing, indien dat de leesbaarheid of doelmatigheid van het model ten goede komt.

Artikel 2a

De programmatuur, bedoeld in artikel P 1, eerste lid, van het Kiesbesluit, ten behoeve van de berekening van de uitslag van de verkiezingen of de berekening van de zetelverdeling, voldoet aan de in de bijlage bij artikel 2a van deze regeling opgenomen eisen.

Artikel 2b

De programmatuur, bedoeld in artikel 16 van het Besluit raadgevend referendum, ten behoeve van de berekening van de uitslag van het referendum, voldoet aan de in de bijlage bij artikel 2b van deze regeling opgenomen eisen.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2013.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Kies- en referendumregeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage bij artikel 1 van de Kies- en referendumregeling

Model D 3-1

Bijlage 258527.png
Bijlage 258528.png
Bijlage 258529.png

Model D 3-2. (Wrr 22) Formulier gegevenswijziging kiezers buiten Nederland

Bijlage 258983.png
Bijlage 258984.png

Model G 1-1. Verzoek tot registratie van een aanduiding

Bijlage 254231.png
Bijlage 254232.png

Model G 1-2. Openbare kennisgeving geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen

Bijlage 252457.png

Model G 1-3. Betalingsbewijs van de waarborgsom bij registratie

Bijlage 254233.png

Model H 1. Kandidatenlijst

Bijlage 254234.png
Bijlage 254235.png

Model H 1. Kandidatelist

Bijlage 254236.png
Bijlage 254237.png

Model H 3-1. Machtiging om aanduiding boven kandidatenlijst te plaatsen

Bijlage 254238.png

Model H 3-1. Machtiging om oantsjutting boppe kandidatelist te pleatsen

Bijlage 254239.png

Model H 3-2. Machtiging om samengevoegde aanduiding boven kandidatenlijst te plaatsen

Bijlage 254240.png
Bijlage 254241.png

Model H 3-2. Machtiging om gearfoege oantsjutting boppe kandidatelist te pleatsen

Bijlage 254242.png
Bijlage 254243.png

Model H 4. Ondersteuningsverklaring

Bijlage 254244.png

Model H 4. Stipeferklearring

Bijlage 254245.png

Model H 9. Instemmingsverklaring

Bijlage 254246.png
Bijlage 254247.png

Model H 9. Ynstimmingsferklearring

Bijlage 254248.png
Bijlage 254249.png

Model H 12. Betalingsbewijs waarborgsom bij kandidaatstelling

Bijlage 254250.png

Model H 12. Betelbewiis boarchsom by kandidaatstelling

Bijlage 254251.png

Model I 1. Proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten

Bijlage 254252.png
Bijlage 254253.png

Model I 4. Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten en lijstencombinaties

Bijlage 254254.png
Bijlage 254255.png
Bijlage 254256.png
Bijlage 254257.png

Model I 10. Verbinding kandidatenlijsten tot lijstencombinatie

Bijlage 254258.png

Model I 10. Ferbining kandidatelisten ta listkombinaasje

Bijlage 254259.png

Model Model J 7. (Wrr 59) Stempas

1. Het model voor de stempas luidt voor een verkiezing als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling als volgt:

Bijlage 258985.png
Bijlage 258986.png

2. Het model voor de stempas voor het referendum luidt voor de kiezers in het Europese deel van Nederland als volgt:

Bijlage 256294.png
Bijlage 256295.png

3. Het model voor de stempas voor het referendum luidt voor de kiezers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba als volgt:

Bijlage 256296.png
Bijlage 256297.png

4. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 luidt als volgt:

Bijlage 257906.png
Bijlage 257907.png

Model J 7-1 (Wrr 59-62). De technische eisen aan de stempas, de kiezerspas, het schriftelijk volmachtbewijs en het briefstembewijs

Stempas

Bijlage 256298.png

Kiezerspas

Bijlage 256299.png

Schriftelijke volmacht

Bijlage 256300.png

Briefstembewijs

Bijlage 256301.png

Model J 16 (Wrr 59). Kiezershandleidingen voor verkiezingen en referenda

1. Het model voor de kiezershandleiding voor verkiezingen luidt als volgt:

Bijlage 256302.png
Bijlage 256304.png

2. Het model voor de kiezershandleiding voor het referendum luidt als volgt:

Bijlage 256305.png
Bijlage 256306.png

Model J 20

(voorzijde)1,2

STEMBILJET voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/Eerste Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...../ het algemeen bestuur van het waterschap…./ de raad van de gemeente ...../ de eilandsraad van het openbaar lichaam ...../ het Europees Parlement op ..... [in kieskring ..... (..... )]3

KANDIDATENLIJSTEN4

Bijlage 254413.png

enz.5

U stemt door het rood maken van één wit stipje, geplaatst vóór de kandidaat van uw keuze. Het stembiljet wordt zo dicht gevouwen dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is.

Model K 4

1. Het model voor de kiezerspas voor het referendum luidt voor de kiezers in het Europese deel van Nederland als volgt:

Bijlage 256307.png
Bijlage 256308.png

2. Het model voor de kiezerspas voor het referendum voor de kiezers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba luidt als volgt:

Bijlage 256309.png
Bijlage 256310.png

3. Het model voor de kiezerspas voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 luidt als volgt:

Bijlage 257908.png
Bijlage 257909.png

Model K 6. (Wrr 60) Verzoek om een kiezerspas

Bijlage 255334.png
Bijlage 255335.png

Model L 8. (Wrr 61) Verzoek om bij volmacht te stemmen

Bijlage 258415.png
Bijlage 255337.png
Bijlage 255338.png

Model L 11. (Wrr 61) Schriftelijk volmachtbewijs

1. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs luidt voor een verkiezing als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling als volgt:

Bijlage 258991.png
Bijlage 258992.png

2. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor het referendum luidt voor de kiezers in het Europese deel van Nederland als volgt:

Bijlage 256313.png
Bijlage 256314.png

3. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor het referendum luidt voor de kiezers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba als volgt:

Bijlage 256315.png
Bijlage 256316.png

4. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 luidt als volgt:

Bijlage 257910.png
Bijlage 257911.png

Model M 3. (Wrr 62) Verzoek om per brief te stemmen

Bijlage 255339.png

Model M 6-1. (Wrr 62) (kleur oranje, internationaal postformat EN-C5). Retourenveloppe voor het stemmen per brief

Bijlage 255340.png

Model M 6-2 (Wrr 62). Briefstembewijs

1. Het model voor het briefstembewijs voor het referendum luidt voor kiezers buiten Nederland die niet wonen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten als volgt:

Bijlage 256317.png
Bijlage 256318.png

2. Het model voor het briefstembewijs voor het refrendum luidt voor kiezers buiten Nederland die wonen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten als volgt:

Bijlage 256319.png
Bijlage 256320.png

3. Het model voor het briefstembewijs voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 luidt voor kiezers buiten Nederland die niet wonen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten als volgt:

Bijlage 257912.png
Bijlage 257913.png

4. Het model voor het briefstembewijs voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 luidt voor kiezers buiten Nederland die wonen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten als volgt:

Bijlage 257914.png
Bijlage 257916.png

Model M 6-3. (Wrr 62) Enveloppe voor het stembiljet

Bijlage 255341.png

Model N 10-1. (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau

Bijlage 255342.png
Bijlage 255343.png
Bijlage 255344.png
Bijlage 255345.png
Bijlage 255346.png
Bijlage 258416.png

Model N 10-1. (Wrr 66) Bijlage: aantal stemmen per lijst en kandidaat (bij verkiezingen)

Bijlage 258417.png

Model N 10-2a. (Wrr 66) Proces-verbaal van de vooropening bij een briefstembureau

Bijlage 255349.png
Bijlage 255350.png
Bijlage 258418.png

Model N 10-2b. (Wrr 66) Proces-verbaal van de telling bij een briefstembureau

Bijlage 255352.png
Bijlage 255353.png
Bijlage 255354.png
Bijlage 255355.png
Bijlage 258419.png

Model N 10-2b. (Wrr 66) Bijlage: aantal stemmen per lijst en kandidaat (bij verkiezingen)

Bijlage 255357.png

Model N 11. (Wrr 67) Vaststelling aantal stemmen in gemeente / openbaar lichaam

Bijlage 258987.png
Bijlage 258988.png
Bijlage 258989.png
Bijlage 258990.png

Model O 3. (Wrr 73) Proces-verbaal van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / de provinciale staten van een provincie met meer dan één kieskring / het referendum

Bijlage 258993.png
Bijlage 258994.png
Bijlage 258995.png

Model O 3. (Wrr 73) Bijlage: bezwaren

Bijlage 258996.png

Model P 22-1. Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten

Bijlage 258998.png
Bijlage 258999.png
Bijlage 259000.png
Bijlage 259001.png
Bijlage 259002.png
Bijlage 259003.png
Bijlage 259004.png
Bijlage 259005.png

Model P 22-1. Bijlage: bezwaren

Bijlage 259006.png

Model P 22-2. Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad / de eilandsraad / het algemeen bestuur van het waterschap / provinciale staten

Bijlage 259007.png
Bijlage 259010.png
Bijlage 259011.png
Bijlage 259013.png
Bijlage 259014.png
Bijlage 259015.png
Bijlage 259017.png

Bijlage

Bijlage 259016.png

Model T 4. Verzoek om bij volmacht te stemmen voor de Eerste Kamer

Bijlage 252543.png

Model T 11. Proces-verbaal van het stembureau voor de verkiezing van de Eerste Kamer

Bijlage 252544.png
Bijlage 252545.png

Model U 16. Proces-verbaal verkiezingsuitslag Eerste Kamer

Bijlage 252546.png
Bijlage 252547.png
Bijlage 252548.png
Bijlage 252549.png
Bijlage 252550.png
Bijlage 252551.png

Model V 9. Proces-verbaal opnieuw vaststellen verkiezingsuitslag

Bijlage 254293.png
Bijlage 254294.png

Model W 1-1. Benoemingsbesluit in verband met niet aannemen benoeming door kandidaat

Bijlage 254295.png
Bijlage 254296.png

Model W 1-2. Benoemingsbesluit in verband met niet toelaten kandidaat als lid

Bijlage 254297.png
Bijlage 254298.png

Model W 1-3. Benoemingsbesluit in verband met openvallen plaats

Bijlage 254299.png
Bijlage 254300.png

Model W 2. Verklaring dat kandidaat niet in aanmerking wil komen voor benoeming

Bijlage 254301.png

Model W 4. Besluit dat geen opvolger in een opengevallen plaats wordt benoemd

Bijlage 254302.png

Model W 5. Proces-verbaal loting bij plaatsvervanging

Bijlage 254303.png

Model Y 13. Verklaring dat u zich niet in een andere lidstaat kandidaat stelt voor het Europees Parlement

Bijlage 252563.png

Model Y 32. Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland

Bijlage 252564.png

Model Y 35. Verklaring dat u in de lidstaat van uw herkomst niet bent uitgesloten van het recht om gekozen te worden/Declaration of non-exclusion from the right to stand for election in your home Member State

Bijlage 252565.png

Model Ya 7. Begeleidingsverklaring bij stukken voor de kandidaatstelling

Bijlage 252566.png
Bijlage 252567.png

Model Ya 9. Begeleidingsverklaring bij stukken voor het herstel van verzuimen

Bijlage 252569.png
Bijlage 252571.png

Model Wrr 29-1. Inleidend verzoek

Bijlage 255366.png

Model Wrr 29-2. Inleidend verzoek

Bijlage 255367.png

Model Wrr 37. Proces-verbaal van de beoordeling van het inleidend verzoek

Bijlage 256321.png

Model Wrr 41-1. Definitief verzoek

Bijlage 255369.png

Model Wrr 41-2. Definitief verzoek

Bijlage 255370.png

Model Wrr 52. Proces-verbaal van de beoordeling van het definitief verzoek

Bijlage 256322.png
Bijlage 256323.png

Model Wrr 58. Stembiljet

Bijlage 256324.png

Model Wrr 83

Proces-verbaal van de uitslag van het referendum

Bijlage 259018.png
Bijlage 259019.png
Bijlage 259020.png
Bijlage 259021.png

Bijlage : bezwaren en verschillen

Bijlage 259022.png

Model Wrr 116. Vaststelling van het aantal in een openbaar lichaam ingediende verzoeken tot het houden van een referendum (inleidend verzoek)

Bijlage 255378.png

Model Wrr 118. Vaststelling van het aantal in een openbaar lichaam ingediende ondersteuningsverklaringen (definitief verzoek)

Bijlage 255379.png

Bijlage 2. bij artikel 2a van de Kies- en referendumregeling

Eisen aan de programmatuur die door de centrale stembureaus wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de uitslag van verkiezingen of de berekening van de zetelverdeling

De programmatuur, bedoeld in artikel P 1, eerste lid, van het Kiesbesluit, ten behoeve van de berekening van de uitslag van de verkiezingen of de berekening van de zetelverdeling, voldoet aan de volgende eisen:

 • a. de programmatuur bevat de functionaliteiten die overeenkomstig de specificatie, bedoeld in artikel P 1, tweede lid, van het Kiesbesluit nodig zijn voor de berekening van de uitslag van de verkiezingen en de zetelverdeling;

 • b. de programmatuur, waaronder de broncode, is gestructureerd opgebouwd, zodanig dat modulaire aanpassingen mogelijk zijn;

 • c. de kritische functies voor de berekening van de uitslag van de verkiezingen en de zetelverdeling zijn in de programmatuur herkenbaar en van elkaar gescheiden;

 • d. de programmatuur is, zonder dat hiervoor aanpassingen nodig zijn, te gebruiken voor verschillende soorten verkiezingen;

 • e. toevallig of opzettelijk foutief gebruik van de programmatuur wordt, voor zover redelijkerwijs technisch mogelijk is, door het ontwerp voorkomen;

 • f. de programmatuur ondersteunt voor de vermelding van de aanduidingen van de politieke groeperingen en de namen van de kandidaten in ieder geval de diakritische tekens van de tekenset die op grond van artikel 3, eerste lid, van het Besluit basisregistratie personen voor de basisregistratie personen is vastgesteld;

 • g. de programmatuur wordt als open source ontwikkeld en maakt gebruik van open standaarden. Indien dit aantoonbaar niet mogelijk is wordt technologie toegepast waarvan de doeltreffendheid in de praktijk is aangetoond en die direct toepasbaar is. Voor verkiezingsgegevens zoals kandidatenlijsten en zetelverdeling wordt de EML_NL standaard toegepast;

 • h. de standaard programmatuur waarvan gebruik wordt gemaakt is vrij verkrijgbaar;

 • i. het intellectueel eigendom van de maatwerkprogrammatuur berust bij een centraal stembureau;

 • j. de programmatuur is geschreven in een programmeertaal, waarvoor een door een actieve gemeenschap onderhouden open source compiler, onderscheidenlijk interpreter beschikbaar is;

 • k. de programmatuur wordt ontwikkeld voor verschillende besturingssystemen, waaronder in ieder geval een open source besturingssysteem;

 • l. het is mogelijk de authenticiteit van de programmatuur vast te stellen; en

 • m. bij het inlezen van verkiezingsgegevens in de programmatuur wordt de authenticiteit van de gegevens vastgesteld, bij voorkeur door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Bijlage 3. bij artikel 2b van de Kies- en referendumregeling

Eisen aan de programmatuur die door het centraal stembureau wordt gebruikt ten behoeve van de berekening van de uitslag van het referendum

De programmatuur, bedoeld in artikel 16 van het Besluit raadgevend referendum, ten behoeve van de berekening van de uitslag van het referendum, voldoet aan de volgende eisen:

 • a. de programmatuur bevat de functionaliteiten die overeenkomstig de specificatie, bedoeld in artikel P 1, tweede lid, van het Kiesbesluit juncto artikel 16 van het Besluit raadgevend referendum, nodig zijn voor de berekening van de uitslag van het referendum;

 • b. de programmatuur, waaronder de broncode, is gestructureerd opgebouwd, zodanig dat modulaire aanpassingen mogelijk zijn;

 • c. de kritische functies voor de berekening van de uitslag van het referendum zijn in de programmatuur herkenbaar en van elkaar gescheiden;

 • d. toevallig of opzettelijk foutief gebruik van de programmatuur wordt, voor zover redelijkerwijs technisch mogelijk is, door het ontwerp voorkomen;

 • e. de programmatuur wordt als open source ontwikkeld en maakt gebruik van open standaarden. Indien dit aantoonbaar niet mogelijk is wordt technologie toegepast waarvan de doeltreffendheid in de praktijk is aangetoond en die direct toepasbaar is. Voor referendumgegevens wordt de EML_NL standaard toegepast;

 • f. de standaard programmatuur waarvan gebruik wordt gemaakt is vrij verkrijgbaar;

 • g. het intellectueel eigendom van de maatwerkprogrammatuur berust bij het centraal stembureau;

 • h. de programmatuur is geschreven in een programmeertaal, waarvoor een door een actieve gemeenschap onderhouden open source compiler, onderscheidenlijk interpreter beschikbaar is;

 • i. de programmatuur wordt ontwikkeld voor verschillende besturingssystemen, waaronder in ieder geval een open source besturingssysteem;

 • j. het is mogelijk de authenticiteit van de programmatuur vast te stellen; en

 • k. bij het inlezen van referendumgegevens in de programmatuur wordt de authenticiteit van de gegevens vastgesteld, bij voorkeur door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

 • ^ [1]

  Op de achterzijde van het stembiljet worden gedrukt:

  • de handtekening, bedoeld in artikel J 20, eerste lid, dan wel artikel T 2, eerste lid, van de Kieswet, zoveel malen dat zij, hoe het stembiljet ook wordt gevouwen, geheel of ten dele zichtbaar blijft.

  • de naam van het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing geldt, alsmede een aanduiding van de kieskring. De naam en aanduiding worden aan de bovenzijde gedrukt, zoveel malen dat zij goed zichtbaar is als het stembiljet is dichtgevouwen.

 • ^ [2]

  Indien in een gemeente twee of meer stemmingen gelijktijdig plaatsvinden, worden op de voor- en achterzijde van het stembiljet over de gehele breedte een voor de stemming onderscheidend kenmerk in de vorm van één of meer kleurenbalken gedrukt, zodanig dat het goed zichtbaar is als het stembiljet is open- of dichtgevouwen.

 • ^ [3]

  Alleen op te nemen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter ‘kieskring’ het nummer en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd.

 • ^ [4]

  Boven elke lijst dient het nummer en, in voorkomend geval, onder het nummer de aanduiding van de politieke groepering te worden vermeld. In geval van een lijstencombinatie dient (dienen) onder het nummer en de aanduiding het (de) nummer(s) van de lijst(en) te worden vermeld waarmee de lijstencombinatie is aangegaan, voorafgegaan door de woorden ‘gecombineerd met’. De kandidaten worden vermeld op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde als zij op de kandidatenlijst voorkomen, met weglating van het adres en de geboortedatum. De kandidaten worden per lijst doorlopend genummerd.

 • ^ [5]

  De lijsten dienen om en om in te springen. Tussen de lijsten dient ruimte te worden gelaten. Indien op een lijst meer dan vijftig namen zijn geplaatst, mogen de namen van de kandidaten op de eenenvijftigste en volgende plaats worden vermeld aan de voet van de volgende kolom. In dat geval dienen boven die kolom het nummer van de lijst en de eventuele aanduiding van de politieke groepering te worden geplaatst. Bovendien wordt in dat geval boven de naam van de eerste kandidaat van die kolom het woord ’vervolg’ geplaatst. De lijsten dienen in één rij te worden geplaatst of in meer rijen onder elkaar. In laatstbedoeld geval dienen de rijen zo te worden geplaatst dat tussen de langste lijst van een rij en de lijstnummers van de volgende rij ruimte wordt gelaten.