Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet Verdrag Chemische Wapens BES

Geldend van 15-11-2013 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken van 29 oktober 2013, nr. DJZ/BR/0673-13, houdende aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet verdrag chemische wapens BES

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken;

Gelet op artikel 12 van de Wet verdrag chemische wapens BES;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet Verdrag Chemische Wapens BES bepaalde, worden aangewezen: de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane, waaronder mede begrepen de inspecteur, bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onderdeel h, van de Douane- en Accijnswet BES.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet Verdrag Chemische Wapens BES.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen