Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Bevoegdhedenregeling NWO 2013[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]

Geldend van 28-02-2017 t/m heden

Bevoegdhedenregeling NWO 2013

1. Inleiding [Vervallen per 28-02-2017]

1.1. Onderverdeling naar soorten besluiten [Vervallen per 28-02-2017]

1.2. Reikwijdte binnen NWO [Vervallen per 28-02-2017]

1.2.1. Plaats binnen de geldende regelgeving [Vervallen per 28-02-2017]

1.3. Begrippen [Vervallen per 28-02-2017]

2. Algemeen bevoegdhedenkader voor de verschillende soorten besluiten [Vervallen per 28-02-2017]

2.1. Verdeling wettelijke bevoegdheden [Vervallen per 28-02-2017]

2.1.1. Gemandateerde bevoegdheden voor beleid [Vervallen per 28-02-2017]

2.1.2. Gemandateerde bevoegdheden voor apparaatskosten [Vervallen per 28-02-2017]

2.1.3. Gemandateerde bevoegdheden aan de besturen van de NWO-stichtingsbesturen [Vervallen per 28-02-2017]

2.2. Overige kaders [Vervallen per 28-02-2017]

2.2.1. Soorten Mandaat [Vervallen per 28-02-2017]

2.2.2. Submandaat [Vervallen per 28-02-2017]

2.2.3. Wijze van verlenen van (sub)mandaten [Vervallen per 28-02-2017]

2.2.4. Verbod van (de schijn van) belangenverstrengeling [Vervallen per 28-02-2017]

2.2.5. Mandatenbeheer [Vervallen per 28-02-2017]

2.2.6. Vervangingsregeling [Vervallen per 28-02-2017]

3. Het besluitenkader voor apparaatskosten (A-Besluiten) [Vervallen per 28-02-2017]

3.1. P-besluiten [Vervallen per 28-02-2017]

3.1.1. NWO-bureau en NLeSC [Vervallen per 28-02-2017]

3.1.2. ASTRON, SRON, NSCR en STW

De directeuren van ASTRON, SRON en NSCR en STW zijn de budgetverantwoordelijken voor personele aangelegenheden en hebben de bevoegdheid om P-besluiten te nemen krachtens dit mandaat binnen het voor ‘hun’ instituut/stichting vastgestelde budget. een en ander met uitzondering van:

  • a. besluiten ten aanzien van de directies van de instituten en STW zelf1

  • b. besluiten op bezwaar en het voeren van verweer bij de behandeling van beroepschriften

  • c. de waardering van functies

  • d. het opleggen van disciplinaire maatregelen

  • e. het tussentijds beëindigen van tijdelijke aanstellingen en het verlenen van ontslag aan medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Besluiten genoemd onder a, b en c blijven voorbehouden aan de Portefeuillehouder BF, alsmede AD. Besluiten genoemd onder d en e vallen binnen de door het AD aan het hoofd P&O van NWO ge(sub)mandateerde bevoegdheden.

3.2. Overige A-besluiten [Vervallen per 28-02-2017]

4. Het besluitenkader voor beleidsaangelegenheden (B-besluiten) [Vervallen per 28-02-2017]

4.1. S-besluiten [Vervallen per 28-02-2017]

4.1.1. AB-besluiten inzake Centrale Programma’s [Vervallen per 28-02-2017]

4.1.2. Gemandateerde Subsidiebesluiten [Vervallen per 28-02-2017]

4.2. Overige B-besluiten [Vervallen per 28-02-2017]

4.2.1. Algemeen [Vervallen per 28-02-2017]

5. Het besluitenkader voor bezwaar, beroep bij de rechter en Wob verzoeken [Vervallen per 28-02-2017]

5.1. Bezwaarschriften [Vervallen per 28-02-2017]

5.2. Beroep bij de rechter [Vervallen per 28-02-2017]

5.3. Wob-besluiten [Vervallen per 28-02-2017]

6. Ondertekening [Vervallen per 28-02-2017]

7. Inwerkingtreding en vervallen regelingen [Vervallen per 28-02-2017]

, 30 oktober 2013

Bijlage 1. Bevoegdhedentabel voor het NWO-bureau Den Haag [Vervallen per 28-02-2017]

Bijlage 2. NWO organisatieonderdelen in schema [Vervallen per 28-02-2017]

  • ^ [1]

    Onder de directies worden verstaan de general directors en managing directors van SRON en ASTRON, de directeur van NSCR en de directeur van STW.