Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit bekendmaking tijdvak indiening subsidieaanvragen voor activiteiten gericht [...] 2014, alsmede aanvullende beoordelingscriteria[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 31-10-2013 t/m 31-12-2014

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 oktober 2013, nr. DCM/MA-217/2013, tot bekendmaking van het tijdvak waarbinnen subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor activiteiten gericht op duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers, in het kader van de beleidsregels voor het Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2014, alsmede aanvullende beoordelingscriteria

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Aanvragen voor subsidie voor activiteiten gericht op duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers, in het kader van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 oktober 2013, nr. DCM/MA-216/2013, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2014), kunnen worden ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 29 november 2013 om 16:00 uur, aan de hand van het daartoe door de minister vastgestelde aanvraagformulier en voorzien van de op het aanvraagformulier gevraagde bescheiden.1

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

In aanvulling op het Besluit van 18 oktober 2013 gelden voor de beoordeling van deze aanvragen de criteria die zijn neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

R. Swartbol

Bijlage [Vervallen per 01-01-2015]

Het Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2014 geeft de mogelijkheid projectvoorstellen in te dienen voor:

Projecten die in ieder geval en in hoofdzaak gericht zijn op het bieden van ondersteuning in natura aan ex-asielzoekers die vrijwillig terugkeren vanuit Nederland naar hun land van herkomst, met het oog op hun duurzame herintegratie in dat land. Een vorm van monitoring na terugkeer moet deel zijn van ieder project. Beoordelingscriteria:
 • 1. Projectvoorstellen voorzien in ondersteuning bij de terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers die terugkeren naar OESO/DAC-landen en:

  • a. die zich aanmelden voor ondersteuning na ontvangst van een negatieve beschikking op de eerste asielaanvraag of;

  • b. die zich aanmelden voor ondersteuning na het intrekken van de lopende procedures in de Verlengde Asielprocedure (VA) of;

  • c. met een tijdelijke verblijfsvergunning (verblijf onder categoriaal beschermingsbeleid of verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling) die bereid zijn deze te laten intrekken.

 • 2. Projectvoorstellen voorzien niet in ondersteuning van ex-asielzoekers:

  • a. die de Algemene Asielprocedure (AA) doorlopen op het moment van aanvraag en nog geen negatieve beschikking op de eerste asielaanvraag hebben ontvangen;

  • b. die een zwaar inreisverbod van meer dan 5 jaar opgelegd hebben gekregen, dan wel veroordeeld zijn voor zedenmisdrijven of mensenhandel (art. 273f Wetboek van Strafrecht)/mensensmokkel (art. 197a Wetboek van Strafrecht);

  • c. die de nationaliteit bezitten van een land zonder visumplicht2 of van een land dat wordt uitgesloten van projecten in het kader van vrijwillige terugkeer wegens sterke aanwijzingen van misbruik. De landenlijst zonder visumplicht is te vinden in Annex A bij Bijlage II van het subsidiebesluit van 18 oktober 2013. De landenlijst van uitsluitingen wegens sterke aanwijzingen van misbruik staat op: www.dtenv.nl/projectsubsidies/Vrijwillige_Terugkeer/.

  • d. die al zijn teruggekeerd naar het land van herkomst op het moment van aanvraag.

 • 3. Voor zover een projectvoorstel ex-asielzoekers betreft die vrijwillig terugkeren vanuit vreemdelingendetentie, wordt de ondersteuning in natura aangeboden in het land van herkomst.

 • 4. De ondersteuning in natura dient zich te richten op thema’s die de herintegratie bevorderen, bijvoorbeeld opleiding, training, arbeidsbemiddeling, bemiddeling bij huisvesting en gezondheidszorg.

 • 5. De ondersteuning in natura dient rechtstreeks ten goede te komen aan de ex-asielzoekers.

 • 6. Ex-asielzoekers nemen deel aan niet meer dan één project voor ondersteuning in natura.

 • 7. Per volwassen ex-asielzoeker wordt maximaal EUR 1.500 besteed aan ondersteuning in natura.

 • 8. Voor gezinnen met minderjarige kinderen wordt maximaal EUR 2.500 per minderjarig kind besteed aan ondersteuning in natura.

 • 9. Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen geldt dat de ondersteuning in natura (opvang, medische zorg, kleding, onderwijs, scholing) wordt gegarandeerd tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Hiervoor geldt geen maximaal bedrag. Dit geldt alleen indien opvang bij ouders of overige adequate opvang niet mogelijk is.

 • 10. Voor ondersteuning in natura van alleenstaande minderjarige vreemdelingen dient gebruik te worden gemaakt van bestaande opvangstructuren voor zover al aanwezig in landen van herkomst.

Uitvoeringscriteria:
 • 1. Ondersteuning in natura die gedeeltelijk in Nederland wordt geboden, wordt voltooid binnen 16 weken na akkoord op deelname door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

 • 2. Ondersteuning in natura in het land van herkomst wordt geboden voor maximaal een jaar, en voor alleenstaande minderjarigen tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.

 • 3. Voor alleenstaande minderjarigen geldt dat de periode van ondersteuning de projectperiode kan overstijgen. In dat geval dient er binnen de projectperiode een prognose van de te besteden middelen te worden aangeleverd en zullen deze middelen buiten de projectperiode kunnen worden overgemaakt. Voor de overige deelnemers geldt dat de middelen besteed en verantwoord moeten worden binnen de projectperiode om subsidiabel te zijn.

 • 4. Elke deelnemer, ongeacht of deze tot de doelgroep van de beleidsregels behoort, dient ter verificatie aan de DT&V te worden voorgelegd.

Prioriteiten:
 • 1. Prioriteit wordt verleend aan projecten gericht op alleenstaande minderjarige vreemdelingen en gezinnen met minderjarige kinderen.

 • 2. Daarnaast wordt prioriteit verleend aan projecten gericht op terugkeer naar de volgende landen: Afghanistan, China, Egypte, Guinee, Irak, Iran, Sierra Leone, Somalië/Somaliland.

Budget en voorwaarden:
 • 1. Voor subsidieverlening in het kader van vrijwillige terugkeer is tijdens deze oproep een subsidiebedrag van in totaal EUR 800.000 beschikbaar.3

 • 2. Indien het subsidieplafond wegens tekortschietende kwaliteit van de aanvragen niet volledig wordt uitgeput, kan het restant alsnog aan een organisatie met rechtspersoonlijkheid naar internationaal recht ter beschikking worden gesteld. Andersom bestaat de mogelijkheid dat het subsidieplafond wordt verhoogd met een niet besteed deel van het financieringsbudget voor organisaties met rechtspersoonlijkheid naar internationaal recht.

 • 3. Maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten komt voor subsidie in aanmerking. Dit betekent dat de aanvrager in staat dient te zijn ten minste 50% van de subsidiabele kosten te financieren door een eigen bijdrage of een bijdrage van derden. Tegelijkertijd met deze oproep staat de oproep van het Europees Terugkeerfonds (ETF) jaartranche 2013 open, waar eventueel cofinanciering aangevraagd kan worden. Een dergelijke aanvraag wordt gezien als een gecombineerde aanvraag en dient tegelijk bij beide instanties ingediend te worden.

 • 4. Indien cofinanciering van het ETF afkomstig is, zijn de verantwoordingsregels en rapportagesystematiek van het ETF van toepassing voor de gehele projectduur. Dit neemt niet weg dat de SVT aanvragen beoordeelt aan de hand van alle in dit besluit opgenomen criteria.

 • 5. Afhankelijk van de omvang van de gevraagde subsidie, zal minimaal een evenredig percentage van de doelgroep uit ex-asielzoekers moeten bestaan. Indien bijvoorbeeld subsidie wordt gevraagd voor 50% van de totale subsidiabele kosten, zal minimaal 50% van de doelgroep van het project uit ex-asielzoekers moeten bestaan.

 • 6. De totale subsidiabele kosten van een geheel project bedragen ten minste EUR 100.000. In geval van een gecombineerde aanvraag met ETF is op dit punt de regelgeving van ETF leidend (minimaal EUR 200.000 per project).

 • 7. Projecten kunnen een looptijd hebben van maximaal 18 maanden, met ingang van 1 januari 2014 tot 30 juni 2015.

 • 8. Subsidies worden verleend onder het voorbehoud dat de begrotingswetgever voldoende middelen beschikbaar stelt.

Meer informatie over de selectiecriteria, overige eisen aan de aanvraag en de adressering van een projectvoorstel is te vinden in het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van << datum ondertekening >>, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (beleidsregels en subsidieplafond Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2014). Dit subsidiebesluit staat op http://www.dtenv.nl/projectsubsidies/Vrijwillige_Terugkeer/. Het aanvraagformulier en het begrotingsformat zijn te vinden op http://www.dtenv.nl/projectsubsidies/Vrijwillige_Terugkeer/Subsidie_VT_aanvragen/.

De oproep opent op de datum van inwerkingtreding van dit besluit en sluit op vrijdag 29 november 2013 om 16:00 uur.

Projectvoorstellen en eventuele aanvullingen die voor of na deze termijn worden ontvangen zullen niet in behandeling worden genomen. Verzoeken om aanvulling (herstelverzuim) zullen uiterlijk donderdag 14 november 2013 worden verzonden. Subsidieaanvragen die binnen het genoemde tijdvak worden ingediend, zullen met elkaar concurreren. De selectie zal uiterlijk 31 januari 2014 bekend worden gemaakt.

Voor meer informatie: http://www.dtenv.nl/projectsubsidies/Vrijwillige_Terugkeer/

 • ^ [1]

  Het aanvraagformulier is te vinden vinden op http://www.dtenv.nl/projectsubsidies/Vrijwillige_Terugkeer/Subsidie_VT_aanvragen/

 • ^ [2]

  Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, inclusief de hierop betrekking hebbende wijzigingen.

 • ^ [3]

  Voor organisaties met rechtspersoonlijkheid naar internationaal recht, die niet voor subsidie in aanmerking komen, is ook een financieringsbudget van EUR 800.000 beschikbaar. Projectvoorstellen van deze organisaties dienen aan dezelfde eisen te voldoen als subsidieaanvragen en zullen aan dezelfde criteria worden getoetst.