Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit

Geldend van 30-10-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 28 oktober 2013, nr. IENM/BSK-2013/232103, ter aanwijzing van professioneel vuurwerk op grond van artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit (Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 1.1.1, derde lid, van het Vuurwerkbesluit;

Besluit:

Artikel 1

Onder professioneel vuurwerk wordt mede verstaan vuurwerk dat niet behoort tot categorie 1, 2 of 3 en wel behoort tot:

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op een door de Minister van Infrastructuur en Milieu te bepalen tijdstip.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld