Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Fiscale verzamelwet 2013

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten enkele wijzigingen van overwegend technische aard aan te brengen en een investeringsimpuls voor de bouw te introduceren in de vorm van een tijdelijk verlaagd btw-tarief op herstel- en renovatiewerkzaamheden aan woningen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet bankenbelasting.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Natuurschoonwet 1928.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Registratiewet 1970.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel XIII

Het toe te passen tarief op de levering van diensten, genoemd in Tabel I, onderdeel b, posten 19 en 21, behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968, is het tarief dat van kracht is op het tijdstip waarop het belastbare feit zich voordoet.

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XXIIA

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XXIIB

[Red: Wijzigt de Mijnbouwwet.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Belastingwet BES.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt de Douane- en Accijnswet BES.]

Artikel XXVII

[Red: Wijzigt de Wet op het BTW-compensatiefonds.]

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt de Wet Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen.]

Artikel XXIX

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2012.]

Artikel XXX

[Red: Wijzigt de Wet van 22 december 2011 tot aanpassing van een aantal wetten op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten.]

Artikel XXXI

Artikel XXXII

Deze wet wordt aangehaald als: Fiscale verzamelwet 2013.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 16 oktober 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiƫn,

F.H.H. Weekers

Uitgegeven de vijfentwintigste oktober 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten