Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling veiligheidseisen burgerexploitant militaire luchthavens

Geldend van 09-09-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 25 oktober 2013, nr. IENM/BSK-2013/109180, houdende regels betreffende de veiligheid van burgermedegebruik door tussenkomst van een burgerexploitant op militaire luchthavens (Regeling veiligheidseisen burgerexploitant militaire luchthavens)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelet op de artikelen 10.11, eerste lid, in samenhang met 8a.1, eerste lid, en 8a.3, tweede lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

Deze regeling is van toepassing op het burgermedegebruik door tussenkomst van een burgerexploitant op een militaire luchthaven.

Artikel 2

  • 2 Van de eisen, bedoeld in de aanhef van het eerste lid kan, met uitzondering van de onder a en b genoemde punten, ontheffing worden verleend.

  • 3 Aan een ontheffing als bedoeld in het tweede lid kunnen beperkingen of voorwaarden worden verbonden.

Artikel 3

Ten aanzien van de certificering van de burgerexploitant is hoofdstuk 2, afdeling 2 van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling veiligheidseisen burgerexploitant militaire luchthavens.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld