Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Handhaving, team Openbare Ruimte van de gemeente Leiden 2013[Regeling vervalt per 16-11-2018.]

Geldend van 25-12-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 oktober 2013, nr. BOACAT2013/072, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling Handhaving, team Openbare Ruimte van de gemeente Leiden

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de gemeente Leiden van 28 augustus 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van medewerker toezicht en handhaving bij de afdeling Handhaving, team Openbare Ruimte in dienst van de Gemeente Leiden, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 60 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien.

Artikel 7

  • 1 Het college van Burgemeester en wethouders of namens hen de afdelingsmanager Handhaving van de gemeente Leiden brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Handhaving, team Openbare Ruimte van de gemeente Leiden 2008 van 21 oktober 2008, nr. 5550580/Justis/08, zal vervallen op 16 november 2013.

Artikel 9

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 november 2013 en vervalt met ingang van 16 november 2018.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Handhaving, team Openbare Ruimte van de gemeente Leiden 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 oktober 2013

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

A.A.A.M. Huldy

Afdelingsmanager V&T, wnd.