Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten

Geldend van 25-10-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 oktober 2013, PO/F&V/552108 tot het verstrekken van bijzondere en aanvullende bekostiging voor personeelskosten ten behoeve van de werkgelegenheid voor jonge leerkrachten (Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 123, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 120, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 85a van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Bijzondere bekostiging

  • 1 Voor het schooljaar 2013–2014 ontvangt het bevoegd gezag van een basisschool, het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs en het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bijzondere bekostiging voor personeelskosten ten behoeve van de werkgelegenheid van jonge leerkrachten.

  • 2 De bijzondere bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 52,85 per leerling.

  • 4 De bijzondere bekostiging op grond van deze regeling die het bevoegd gezag voor de school, als bedoeld in artikel 2, eerste lid ontvangt wordt bepaald door het leerlingenaantal van de school te vermenigvuldigen met het in het tweede lid genoemde bedrag per leerling.

Artikel 3. Aanvullende bekostiging

  • 1 Voor het jaar 2013 ontvangt het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs bekostiging voor personeelskosten ten behoeve van de werkgelegenheid van jonge leerkrachten.

  • 2 De aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 69,35 per leerling voortgezet onderwijs.

  • 3 De aanvullende bekostiging op grond van deze regeling die het bevoegd gezag voor de school, als bedoeld in eerste lid ontvangt wordt bepaald door het aantal aan die school ingeschreven leerlingen voortgezet onderwijs te vermenigvuldigen met het tweede lid genoemde bedrag per leerling voortgezet onderwijs.

Artikel 4. Betaling

De bijzondere bekostiging bedoeld in artikel 2 en de aanvullende bekostiging bedoeld in artikel 3 wordt in december 2013 uitbetaald.

Artikel 5. Verantwoording bijzondere en aanvullende bekostiging

De bijzondere en aanvullende bekostiging op grond van deze regeling wordt verantwoord in de jaarrekening en de jaarverslaglegging, zoals bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker.