Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatregeling Dienst Justis 2013[Regeling vervallen per 22-08-2015.]

Geldend van 22-01-2014 t/m 21-08-2015

Regeling van de algemeen directeur Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 9 oktober 2013 nr 395749, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling Dienst Justis 2013)

Artikel 1 [Vervallen per 22-08-2015]

Van het ingevolge artikel 1, aanhef en onder d, van de Mandaatregeling DGJS Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 aan de algemeen directeur Dienst Justis verleende ondermandaat wordt, ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel en/of programma’s betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de directeur van de sector Productie;

  • b. de directeur van de sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid;

  • c. de directeur Ontwikkeling, voor zover het strategische programma’s betreft.

Artikel 2 [Vervallen per 22-08-2015]

Als hoofd van dienst in de zin van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van de onder hen ressorterende ambtenaren, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3 [Vervallen per 22-08-2015]

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij deze regeling voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4 [Vervallen per 22-08-2015]

Als bevoegd, in verband met de uitvoering van de Garantstellingsregeling Curatoren 2012, tot

  • 1. het aangaan van een overeenkomst tot het garantstellen in een faillissement;

  • 2. het verhogen van het bedrag waarvoor de garantstelling is aangegaan door middel van een addendum bij de overeenkomst onder 1 genoemd;

  • 3. het besluit tot uitbetalen van het geheel of een deel van de garantstelling bij de afwikkeling van het faillissement,

worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 3 bij deze regeling voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 5 [Vervallen per 22-08-2015]

Artikel 6 [Vervallen per 22-08-2015]

De Mandaatregeling Dienst Justis 2007 en het Mandaatbesluit Garantstellingsregeling Faillissementscuratoren Dienst Justis 2007 worden ingetrokken.

Artikel 7 [Vervallen per 22-08-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013. Bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit liggen bij de Dienst Justis ter inzage.

Artikel 8 [Vervallen per 22-08-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Dienst Justis 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De algemeen directeur Dienst Justis, van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

C.A.J.F. Verheij

Bijlage 1 [Vervallen per 22-08-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij de Dienst Justis.]

Bijlage 2 [Vervallen per 22-08-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij de Dienst Justis.]

Bijlage 3 [Vervallen per 22-08-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij de Dienst Justis.]