Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling uitvoering en handhaving luchtvaartveiligheid

Geldend van 12-10-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 14 oktober 2013, nr. IENM/BSK-2013/176947, houdende regels in verband met de uitvoering en de handhaving van verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (PbEU L 79) en diverse uitvoeringsverordeningen omtrent luchtvaartveiligheid (Regeling uitvoering en handhaving luchtvaartveiligheid)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 1.5 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. (definities)

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • verordening (EG) nr. 2042/2003: verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie van 20 november 2003 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (PbEU L 315);

 • verordening (EU) nr. 805/2011: verordening (EU) nr. 805/2011 van de Commissie van 10 augustus 2011 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor vergunningen en bepaalde certificaten van luchtverkeersleiders, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 206);

 • verordening (EU) nr. 1178/2011: verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad;

 • verordening (EU) nr. 748/2012: verordening (EU) nr. 748/2012 van de Commissie van 3 augustus 2012 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties (PB L224);

 • verordening (EU) nr. 965/2012: verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad;

 • verordening (EU) nr. 923/2012: uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie van 26 september 2012 tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 en Verordeningen (EG) nr. 1265/2007, (EG) nr. 1794/2006, (EG) nr. 730/2006, (EG) nr. 1033/2006 en (EU) nr. 255/2010 (PbEU 2012, L281).

§ 2. Uitvoering

Artikel 2.1. (aanvraag attest cabinebemanning)

 • 1 Een aanvraag voor een attest voor cabinebemanning als bedoeld in onderdelen CC.GEN.015 en ARA.CC.100 van verordening (EU) nr. 1178/2011 wordt ingediend bij een organisatie die toestemming van de bevoegde autoriteit heeft gekregen voor de afgifte van die attesten.

 • 2 Bij de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, worden door de desbetreffende organisatie gestelde voorschriften inzake de aanvraag in acht genomen.

Artikel 2.2. (codering attest cabinebemanning)

De code voor de individuele referentie, onderdeel van het referentienummer van een attest voor cabinebemanning, bedoeld in vermelding 2 bij Aanhangsel II van BIJLAGE VI DEEL-ARA van verordening (EU) nr. 1178/2011, wordt als volgt samengesteld:

 • a. voor luchtvaartmaatschappijen: het personeelsnummer voorafgegaan door een drielettercode voor de naam van de luchtvaartmaatschappij;

 • b. voor trainings- en andere organisaties: het nummer van de cursist bij de organisatie, voorafgegaan door een drielettercode voor de naam van de organisatie.

Artikel 2.3. (aanvraag AOC)

Een aanvraag voor een certificaat als bedoeld in ORO.GEN.115 van verordening (EU) nr. 965/2012 wordt ingediend bij de bevoegde autoriteit door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier waarvan exemplaren bij de bevoegde autoriteit te verkrijgen zijn.

§ 3. Handhaving

Artikel 3.1. (aanwijzing overtredingen)

 • 1 Voorschriften als bedoeld in artikel 1.6 van de Wet luchtvaart zijn:

  • a. artikel 5, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van de basisverordening juncto artikel 2, 3, 4, 5, bijlage 1, paragrafen 21.A.177, 21.A.181, 21.A.209, 21.B.345 van verordening (EU) nr. 748/2012 of artikel 5 en bijlage I, paragrafen M.A.201, van verordening (EG) nr. 2042/2003;

  • b. artikel 6, eerste en derde lid, van de basisverordening juncto artikel 2, bijlage I, paragraaf 21.A.211, van verordening (EU) nr. 748/2012;

  • c. artikel 7, eerste, tweede en zesde lid, van de basisverordening juncto artikel 3, bijlage 1, paragrafen FCL.050, FCL.065, FCL.070 en FCL.075, of bijlage IV, paragraaf MED.020, van verordening (EU) nr. 1178/2011;

  • d. artikel 8 quater, eerste, tweede en tiende lid, van de basisverordening juncto artikel 1, vijfde lid, of artikel 17, van verordening (EU) nr. 805/2011;

  • e. paragrafen SERA.2005, SERA.3135, SERA.3205, SERA.3210, SERA.3215, SERA.3220, SERA.3230, SERA.3301, SERA.3401, SERA.4005, SERA.4010, SERA.4015, SERA.4020, SERA.5005, onderdelen a tot en met d, f, h en i, SERA.5015, SERA.5020, SERA.5025, onderdelen b en c, SERA.6001, SERA.8020, SERA.8025, SERA.8030, SERA.8035, SERA.11001, onderdelen a en b, SERA.13001 en de punten 2 tot en met 6 van Aanhangsel 2 bij de bijlage bij verordening (EU) nr. 923/2012.

 • 2 Overtreding van de voorschriften, bedoeld in het eerste lid, wordt aangemerkt als een overtreding.

Artikel 3.2. (aanwijzing misdrijven)

 • 1 Voorschriften als bedoeld in artikel 1.6 van de Wet luchtvaart zijn artikel 5, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van de basisverordening juncto artikel 2, bijlage I, paragraaf 21.B.320 of subdeel H, van verordening (EU) nr. 748/2012.

 • 2 Overtreding van de voorschriften, bedoeld in het eerste lid, wordt aangemerkt als een misdrijf.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 4.1. (inwerkingtreding)

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4.2. (citeertitel)

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitvoering en handhaving luchtvaartveiligheid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld