Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Soest 2013[Regeling vervalt per 22-10-2018.]

Geldend van 22-10-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 oktober 2013, nr. BOACAT2013/071, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het team Vergunning en Handhaving van de afdeling Dienstverlening van de gemeente Soest

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de gemeente Soest van 13 augustus 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Midden-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 22-10-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 22-10-2018]

De personen, werkzaam in de functie van handhaver bij het team Vergunning en Handhaving in dienst van de gemeente Soest, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 22-10-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 22-10-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 8 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 22-10-2018]

Artikel 6 [Vervallen per 22-10-2018]

  • 1 De teamleider Vergunning en Handhaving van de gemeente Soest brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7 [Vervallen per 22-10-2018]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de gemeente Soest in de functie van handhaver Domein I, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8 [Vervallen per 22-10-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9 [Vervallen per 22-10-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Soest 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 oktober 2013

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

A.A.A.M. Huldy,

Afdelingsmanager V&T, wnd.