Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatregeling Beheer GDI ICT 2013

Geldend van 18-10-2013 t/m heden

Regeling van het hoofd van de afdeling Beheer van het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 16 september 2013 nr. 03, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder het afdelingshoofd ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling Beheer GDI ICT 2013)

Het hoofd van de afdeling Beheer van het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, onder c, van de Mandaatregeling GDI 2013 aan het hoofd van de afdeling Beheer van het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de manager Team Operations en Infrastructure (Team O&I);

  • b. de manager Team Digitale Werk Omgeving (Team DWO);

  • c. de manager Team Enterprise Resource Planning (Team ERP);

  • d. de manager Team Enterprise Content Management (Team ECM);

  • e. de manager Team Customer Services Procesmanagement (Team CSP);

  • f. de manager Team Identity en Access Management (Team IAM).

Artikel 2

De in artikel 1, onder a tot en met f genoemde functionarissen wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars, in artikel 1 genoemde, bevoegdheden.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2011.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Beheer GDI ICT 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het hoofd van de afdeling Beheer van het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT, van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

M. Karel.