Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ

Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling vastgesteld.

1. Reikwijdte [Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van het interim-besluit forensische zorg1, die forensische zorg in strafrechtelijk kader, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het interim-besluit forensische zorg, verlenen.

2. Doel van de regeling [Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling beoogt het stellen van beperkingen, voorwaarden en voorschiften voor de declaratie van prestaties ZZP’s en extramurale parameters in de forensische zorg (FZ).

3. Afbakening prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ [Vervallen per 01-01-2015]

Per 1 januari 2011 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) naast de DBBC-systematiek ook ZZP’s en extramurale parameters voor de FZ ingevoerd. Voor de afbakening tussen de DBBC’s en de ZZP’s/extramurale parameters geldt het volgende:

 • Voor zorg in het kader van de behandeling van de cliënt (zowel met als zonder verblijf) geldt de DBBC-systematiek. Hieronder valt ook de behandeling aan sterk gedragsgestoorde licht verstandelijke gehandicapten (SGLVG). Voorwaarde hiervoor is dat deze zorg met behandeling geïndiceerd is.

 • De ZZP’s/extramurale parameters gelden voor alle doelgroepen bij de volgende zorgvormen:

  • Ambulante begeleiding (extramurale parameters);

  • Verblijf met begeleiding zonder behandeling (ZZP’s);

  • Verstandelijk beperkten, met uitzondering van de zorg die is gericht op de behandeling van een gedragsstoornis, verslaving of psychiatrische problematiek (ZZP’s).

Deze regeling is alleen van toepassing op ZZP’s en extramurale parameters FZ.

4. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

4.1. Zorgaanbieder [Vervallen per 01-01-2015]

De rechtspersoon die een zorginstelling FZ in stand houdt of een natuurlijke persoon die FZ verleent, dan wel de natuurlijke personen of rechtspersonen, die gezamenlijk een zorginstelling FZ vormen, en die krachtens een overeenkomst FZ verlenen.2

4.2. Zorgverzekeraar [Vervallen per 01-01-2015]

Waar in deze regeling gesproken wordt over de zorgverzekeraar wordt de Directie FZ (DForZo), onderdeel van het Ministerie van VenJ, bedoeld. In de FZ is DForZo verantwoordelijk voor het inkopen van FZ. Derhalve wordt op grond van artikel 4 van het interim-besluit FZ DForZo gelijkgesteld aan een zorgverzekeraar.

4.3. ZZP [Vervallen per 01-01-2015]

Als zorgzwaartepakket wordt aangemerkt de ZZP’s als in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven ZZP’s en extramurale parameters in de forensische zorg’ vastgestelde prestaties ZZP’s.

4.4. Extramurale parameters [Vervallen per 01-01-2015]

Als extramurale parameters wordt aangemerkt de prestaties extramurale parameters als in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven ZZP’s en extramurale parameters in de forensische zorg’ vastgestelde prestaties extramurale parameters.

4.5. Declaratie [Vervallen per 01-01-2015]

De tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar overeengekomen wijze waarop de door de zorgaanbieder verrichte of te verrichten zorgprestatie bij de zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht.

4.6. Declaratieperiode [Vervallen per 01-01-2015]

Een periode van vier weken of een kalendermaand waarover de zorgaanbieders de geleverde zorg declareren, overeenkomstig de daartoe gemaakte afspraken met de zorgverzekeraar.

4.7. Onderlinge dienstverlening [Vervallen per 01-01-2015]

Zorg als bedoeld in artikel 1 Wmg, die door een zorgaanbieder wordt verleend als onderdeel van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren prestatie op het gebied van FZ in strafrechtelijk kader. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’.

5. Declaratiebepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

Zorgaanbieders specificeren de declaratie als volgt:

 • 1. Zorgaanbieders maken bij registratie duidelijk zichtbaar welke prestaties zijn geleverd. De registratie van intramurale prestaties, dagbesteding prestaties en extramurale prestaties, vindt plaats op totaalniveau per prestatie. Dit houdt in dat de registratie bestaat uit een overzicht van het aantal geleverde eenheden per prestatie per registratieperiode.

 • 2. Indien sprake is van extramurale parameters gedurende een deel van een uur, wordt het in rekening te brengen tarief naar evenredigheid berekend. Voorzover de zorgverzekeraar en zorgaanbieders geen bestendige gedragslijn hebben over de afronding van de geleverde prestatie, wordt de zorg afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

6. Declaratie afwezigheidsdagen [Vervallen per 01-01-2015]

Zorgaanbieders declareren de prestaties voorzover deze daadwerkelijk zijn geleverd, met uitzondering van het volgende:

Voor cliënten die zijn aangewezen op VG ZZP 1 tot en met VG ZZP 7 of GGZ ZZP C1 tot en met GGZ ZZP C6 geldt:

 • Gedurende tijdelijke afwezigheid van een cliënt declareert de zorgaanbieder tegen het afgesproken tarief dat tevens gedeclareerd wordt bij aanwezigheid in de instelling. De zorgaanbieder declareert met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt, maximaal 49 dagen per keer het ZZP dat de cliënt tot afwezigheid kreeg geleverd. Te beginnen op de eerste dag na vertrek uit de instelling. In het geval van een ziekenhuisopname geldt een maximum van 7 dagen.

7. Gegevens op de factuur [Vervallen per 01-01-2015]

Elke factuur dient naast de gebruikelijke informatie de volgende gegevens te bevatten:

 • Strafrechtelijke titel;

 • Startdatum strafrechtelijke titel;

 • Einddatum strafrechtelijke titel;

 • Gedeclareerde tarief;

 • AGB-code;

 • ZZP-code en/of code voor extramurale parameter;

 • Prestatiecode;

 • NHC-code (enkel voor ZZP’s);

 • Strafrechtketennummer (SKN);

 • Plaatsingsbesluitnummer.

8. Bepalingen onderlinge dienstverlening [Vervallen per 01-01-2015]

Indien sprake is van onderlinge dienstverlening mag de uitvoerende zorgaanbieder de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de zorgaanbieder die de prestatie bij de uitvoerder heeft aangevraagd. Er mag door de uitvoerende zorgaanbieder geen ZZP en ook geen extramurale prestatie gedeclareerd worden. Het is dus niet toegestaan om voor onderlinge dienstverlening in het kader van een ZZP, prestaties en tarieven ten aanzien van een extramurale parameter of DBBC-zorg in rekening te brengen. Dit geldt ook andersom voor de DBBC’s of extramurale parameters. Voor meer informatie over onderlinge dienstverlening wordt verwezen naar de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven ZZP’s en extramurale parameters forensische zorg’.

9. Intrekking oude regel(s) [Vervallen per 01-01-2015]

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling worden de regelingen ‘Declaratiebepalingen prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ’, met kenmerk NR/FZ-003 ingetrokken.

10. Overgangsbepaling [Vervallen per 01-01-2015]

De regeling ‘Declaratiebepalingen prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ’, met kenmerk NR/FZ-003, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

11. Inwerkingtreding en citeerregel [Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ’Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ'.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

T.W. Langejan,

Voorzitter.

 • ^ [1]

  interim-besluit forensische zorg (Stb. 2010, nr. 875), laatstelijk gewijzigd met Besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het interim-besluit forensische zorg (Stb. 2012, nr. 134).

 • ^ [2]

  Zie artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van het interim-besluit forensische zorg.