Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling mondzorg[Regeling vervallen per 01-01-2018.]

Geldend van 01-05-2013 t/m 31-12-2017

Regeling mondzorg

Ingevolge de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid, aanhef en onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Regeling mondzorg.

1. Reikwijdte regeling [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die mondzorg leveren dan wel mondzorgprestaties in rekening brengen1.

Deze regeling is niet van toepassing op zorgaanbieders die chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard leveren (kaakchirurgen).

2. Doel van de regeling [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling heeft tot doel het stellen van de navolgende voorschriften met betrekking tot de verlening van mondzorg:

 • A) Administratievoorschriften zoals genoemd in artikel 4 van deze regeling teneinde de ontwikkelingen in de mondzorg en de daaruit volgende resultaten in de zorgverlening in relatie tot de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit te kunnen volgen, toetsen en evalueren;

 • B) Declaratievoorschriften, zoals genoemd in artikel 5 van deze regeling, teneinde inzichtelijke, rechtmatige declaraties mogelijk te maken;

 • C) Transparantievoorschriften, zoals genoemd in artikel 6 van deze regeling, teneinde te bewerkstelligen dat zorgaanbieders, zoals genoemd in artikel 1 van deze regeling, de consumenten tijdig en zorgvuldig informeren over de tarieven die zij voor prestaties en deelprestaties in rekening brengen.

3. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2018]

3.1. Behandeling [Vervallen per 01-01-2018]

Het uitvoeren van één of meer prestaties, volgend uit en in het kader van een diagnose, ten behoeve van preventieve en/of curatieve mondverzorging van de consument uitgevoerd binnen een bepaalde tijdsperiode.

3.2. Consument [Vervallen per 01-01-2018]

Een zorgvrager, patiënt, een potentiële patiënt of degene die namens een patiënt informeert.

3.3. Declaratie [Vervallen per 01-01-2018]

Het tarief of de tarieven die in rekening zijn gebracht voor een geleverde (deel)prestatie of (deel)prestaties aan de consument dan wel aan de ziektekostenverzekeraar van de betreffende consument.

3.4. Laboratoriumkosten [Vervallen per 01-01-2018]

De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratoriumonderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Bij de prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn staat dit in de betreffende beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met een tweetal sterretjes (**).

3.5. Materiaal- en/of techniekkosten [Vervallen per 01-01-2018]

De kosten van techniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht dan wel in eigen beheer zijn uitgevoerd en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. Bij de prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn staat dit in de betreffende beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met een * (sterretje).

3.6. Mondzorg [Vervallen per 01-01-2018]

Zorg zoals omschreven in de beleidsregels ‘tandheelkundige zorg’, ‘tandheelkundige zorg AWBZ’, ‘jeugdtandverzorging instellingen’, ‘orthodontische zorg’ en ‘bijzondere tandheelkunde instellingen’.

3.7. Prestatie [Vervallen per 01-01-2018]

Een prestatie, dan wel deelprestatie als bedoeld in de beleidsregels ‘tandheelkundige zorg’, ‘tandheelkundige zorg AWBZ’, ‘jeugdtandverzorging instellingen’, ‘orthodontische zorg’ en ‘bijzondere tandheelkunde instellingen’. Een prestatie omvat het leveren van mondzorg aan een consument.

3.8. Prijsopgave [Vervallen per 01-01-2018]

Een, voor de consument vrijblijvend, gespecificeerd overzicht van de prestaties en tarieven die de zorgaanbieder in rekening verwacht te brengen voor een behandeling.

3.9. Tarief [Vervallen per 01-01-2018]

De prijs voor een (deel van een) prestatie van een zorgaanbieder.

3.10. Ziektekostenverzekeraar [Vervallen per 01-01-2018]

 • een zorgverzekeraar;

 • een AWBZ-verzekeraar;

 • een particuliere ziektekostenverzekeraar, zijnde een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van verzekeraar mag uitoefenen.

3.11. Zitting [Vervallen per 01-01-2018]

Een onafgebroken tijdspanne waarin de zorgaanbieder ten behoeve van een consument één of meer prestaties uitvoert, ongeacht inhoud en tijdsduur van de zitting.

3.12. Zorgaanbieder [Vervallen per 01-01-2018]

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig mondzorg verleent.

4. Administratievoorschriften [Vervallen per 01-01-2018]

Zorgaanbieders voeren een administratie van uitgevoerde prestaties, zodanig dat telling mogelijk is van gerealiseerde prestaties en de daarvoor gehanteerde tarieven in enige periode. Zorgaanbieders registreren in ieder geval per prestatie:

 • 1. de geleverde prestatie met code;

 • 2. het gedeclareerde tarief;

 • 3. de datum waarop de prestatie is uitgevoerd;

 • 4. de naam- adres- en woonplaatsgegevens van de patiënt;

 • 5. het burgerservicenummer van de patiënt;

 • 6. de geboortedatum van de patiënt;

 • 7. welke zorgverlener de prestatie heeft geleverd;

 • 8. de AGB-code van de declarerende zorgaanbieder;

 • 9. de postcode van de praktijk van de zorgaanbieder.

5. Declaratievoorschriften [Vervallen per 01-01-2018]

 • A) De zorgaanbieder maakt in zijn declaratie aan een consument en/of ziektekostenverzekeraar zichtbaar welk tarief voor een prestatie in rekening is gebracht.

 • B) De declaratie dient te worden gespecificeerd conform de prestatiebeschrijvingen en coderingen in de beleidsregels ‘tandheelkundige zorg’, ‘tandheelkundige zorg AWBZ’, ‘jeugdtandverzorging instellingen’, ‘orthodontische zorg’ en ‘bijzondere tandheelkunde instellingen’.

 • C) De declaratie van de geleverde prestatie(s) moet zodanig gespecificeerd zijn dat in ieder geval duidelijk is:

  • 1. Welke zorgaanbieder de prestatie declareert, waarbij ook vermeld de AGB-code.

  • 2. Welke patiënt het betreft, op basis van naam, burgerservicenummer, en geboortedatum.

  • 3. Op welke prestatie(s) (inclusief prestatiecode) de declaratie betrekking heeft.

  • 4. Welk tarief de zorgaanbieder voor de gedeclareerde prestatie(s) hanteert.

  • 5. Welk bedrag de zorgaanbieder voor materiaal- en/of techniekkosten en laboratoriumkosten hanteert per gedeclareerde prestatie.

  • 6. Op welk(e) elementnummer(s) (tand of kies) de prestatie betrekking heeft, indien specificeerbaar.

  • 7. Op welke datum de prestatie(s) is (zijn) uitgevoerd.

 • D) Declaraties dienen voorzien te zijn van de adresgegevens van de declarerende praktijk.

 • E) De prestatie wordt door de zorgaanbieder, of via een factoringmaatschappij, of via een ziektekostenverzekeraar éénmaal in rekening gebracht aan de consument.

 • F) Voor prestatiespecifieke declaratiebepalingen wordt verwezen naar de relevante tariefbeschikkingen.

6. Transparantievoorschriften [Vervallen per 01-01-2018]

Zorgaanbieders dienen de consument tijdig en zorgvuldig te informeren over de tarieven die zij voor prestaties in rekening brengen. Daarnaast gelden de volgende transparantievoorschriften.

6.1). Het verstrekken van een prijsopgave per behandeling, voor alle behandelingen vanaf een totaalbedrag van 250 euro [Vervallen per 01-01-2018]

Een zorgaanbieder verstrekt standaard, voorafgaand aan de behandeling, voor alle behandelingen vanaf een totaalbedrag van 250 (tweehonderdvijftig) euro een voor de consument vrijblijvende prijsopgave. Op verzoek van de patiënt verstrekt de zorgaanbieder ook een offerte indien het bedrag lager is dan 250 euro.

De prijsopgave en de wijze waarop de zorgaanbieder hierover communiceert voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1. De prijsopgave maakt aan de consument inzichtelijk welke prestaties de zorgaanbieder gaat uitvoeren voor de betreffende behandeling.

 • 2. De prijsopgave toont per uit te voeren prestatie het tarief dat de zorgaanbieder in rekening brengt.

 • 3. De prijsopgave maakt de materiaal- en/of techniekkosten en laboratoriumkosten per prestatie afzonderlijk inzichtelijk.

 • 4. Tenzij anders is overeengekomen met de consument, doet de zorgaanbieder de consument de prijsopgave voor de start van de behandeling schriftelijk dan wel digitaal toekomen.

 • 5. De zorgaanbieder legt de prijsopgave vast in de administratie.

Uitgezonderd van deze bepaling (6.1) zijn jeugdtandverzorgingsinstellingen zoals bedoeld in de beleidsregel ‘jeugdtandverzorging instellingen’

6.2). Het verstrekken van de factuur voor ingekochte materiaal- en/of techniekkosten [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1. Indien de zorgaanbieder de tandtechniekstukken niet zelf vervaardigt is deze, op verzoek van de consument dan wel diens verzekeraar, verplicht de factuur van de tandtechnicus/tandtechnisch laboratorium/tandtechnische onderneming te overleggen. Voorwaarde voor deze factuur is dat deze per prestatie inzichtelijk maakt welke materiaal- en/of techniekkosten de zorgaanbieder voor de betreffende consument heeft ingekocht. Hiermee maakt de zorgaanbieder duidelijk welke kosten van techniek noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht en/of welke kosten van materialen specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld.

 • 2. Indien de zorgaanbieder de materiaal- en/of techniekkosten niet voor een individuele consument heeft ingekocht bij tandtechnicus/tandtechnisch laboratorium/tandtechnische onderneming, maar voor meerdere consumenten tegelijk materiaal en/of techniekstukken heeft ingekocht, is de zorgaanbieder op verzoek van de consument dan wel diens verzekeraar, verplicht om de verzamelfactuur / de factuur voor de totale kosten van de tandtechnicus/tandtechnisch laboratorium/tandtechnische onderneming te overleggen waaruit de voor de patiënt gemaakte kosten blijkt.

6.3). Het verstrekken van de factuur voor laboratoriumkosten [Vervallen per 01-01-2018]

De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de consument of diens verzekeraar de factuur van het bacteriologisch laboratorium te overleggen. Voorwaarde voor deze factuur is dat deze per prestatie inzichtelijk maakt welke laboratoriumkosten de zorgaanbieder voor de betreffende consument heeft ingekocht.

7. Verantwoordelijkheid [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de goede opvolging van de in deze regeling genoemde bepalingen.

 • 2. Indien een zorgaanbieder in loondienst is, draagt de werkgever zorg voor uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.

 • 3. Indien een zorgaanbieder in een personenvennootschap werkzaam is en niet zelf de tarieven in rekening brengt, draagt de personenvennootschap zorg voor de uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.

8. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2013. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: 'Regeling mondzorg'.

de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

T.W. Langejan

voorzitter

 • ^ [1]

  Zie de prestatiebeschrijvingen mondzorg in de beleidsregels ‘tandheelkundige zorg’, ‘tandheelkundige zorg AWBZ’, ‘jeugdtandverzorging instellingen’, ‘orthodontische zorg’ en ‘bijzondere tandheelkunde instellingen’