Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2014–2020[Regeling vervalt per 01-01-2018.]

Geldend van 01-04-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september 2013-0000124865, houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstellingen te verstrekken subsidie als bedoeld in de artikelen 3:29 en 3:39 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2014–2020)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3 van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen;

Besluit:

Artikel 1. Bedrag subsidieplafond 2014 tot en met 31 juli 2020 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 september 2013.

Artikel 3. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2014–2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 september 2013

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma