Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2014–2020[Regeling vervalt per 01-01-2021.]

Geldend van 01-04-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september 2013-0000124865, houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstellingen te verstrekken subsidie als bedoeld in de artikelen 3:29 en 3:39 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2014–2020)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3 van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen;

Besluit:

Artikel 1. Bedrag subsidieplafond 2014 tot en met 31 juli 2020

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 september 2013.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2014–2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 september 2013

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma