Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit instelling Audit Committee OCW 2010 (vaststelling vergoeding voor de niet-ambtelijke leden)

Geldend van 22-08-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 augustus 2013, nr. FEZ/530622, houdende wijziging van het Besluit instelling Audit Committee OCW 2010 in verband met de vaststelling van een vergoeding voor de niet-ambtelijke leden

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Gezien artikel 5 van de Regeling Audit Committees 2012;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit instelling Audit Committee OCW 2010.]

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel III

Artikel 10 van het Besluit instelling Audit Committee OCW 2010 zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit blijft tot 1 januari 2014 van toepassing op de niet-ambtelijke leden die op 1 januari 2013 reeds zitting in het Audit Committee hadden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker