Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Zeeland – West-Brabant 2013[Regeling vervalt per 21-08-2018.]

Geldend van 21-08-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 8 augustus 2013, nr. BOACAT2013/049, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de regionale eenheid Zeeland – West-Brabant

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de regionale eenheid Zeeland – West-Brabant van 10 juli 2013;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 21-08-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 21-08-2018]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012, die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Zeeland – West-Brabant.

Artikel 3 [Vervallen per 21-08-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 21-08-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 700 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 21-08-2018]

Artikel 6 [Vervallen per 21-08-2018]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien.

Artikel 7 [Vervallen per 21-08-2018]

  • 1 De korpschef brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8 [Vervallen per 21-08-2018]

Het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Zeeland 2008 van 28 juli 2008, nr. 5557256/Justis/08, wordt ingetrokken.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Midden en West-Brabant van 25 april 2012, nr. 5729586/Justis/12, wordt ingetrokken.

Artikel 9 [Vervallen per 21-08-2018]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluiten, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10 [Vervallen per 21-08-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 11 [Vervallen per 21-08-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Zeeland – West-Brabant 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 augustus 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

A.A.A.M. Huldy,

Afdelingsmanager V&T, wnd.