Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van witlofpennen tegen witlofmineervlieg 2013[Regeling vervallen per 12-11-2013.]

Geldend van 16-08-2013 t/m 11-11-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 13 augustus 2013, nr. 13136822, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van de witlofmineervlieg in de teelt van witlofpennen (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van witlofpennen tegen witlofmineervlieg 2013)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 12-11-2013]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Vertimec Gold (toelatingsnummer 13087) ter bescherming van de teelt van witlofpennen tegen witlofmineervlieg.

Artikel 2 [Vervallen per 12-11-2013]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3 [Vervallen per 12-11-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 12 november 2013.

Artikel 4 [Vervallen per 12-11-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van witlofpennen tegen witlofmineervlieg 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 augustus 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen

Directeur-Generaal Agro

Bijlage [Vervallen per 12-11-2013]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift [Vervallen per 12-11-2013]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecticide door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen

Witlof (pennenteelt)

Witlofmineervlieg

0,5 l/ha

0,5 l/ha

2

7

Toepassingsvoorwaarden [Vervallen per 12-11-2013]

Het middel is gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen, mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Het middel is gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Voorkom onnodige blootstelling.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.