Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitgiftebeleid geografische nummers

Geldend van 17-08-2013 t/m heden

Uitgiftebeleid geografische nummers

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 ACM kent geografische nummers toe in blokken van tenminste of een veelvoud van 1.000 nummers, ongeacht welke aanbieder de naastgelegen nummerblokken toegekend heeft gekregen. Dit geldt voor zowel de drie- als de viercijferige netnummergebieden.

  • 2 Bij aanvragen van minder dan 10.000 nummers kent ACM bij voorkeur en indien mogelijk nummers toe uit de reeds aangebroken blokken van 10.000 nummers.

  • 3 ACM behoudt zich het recht voor om bij dreigende schaarste aan vrije onaangebroken blokken van 10.000 nummers, specifieke nummerblokken aan te wijzen voor uitgifte in blokken van 10.000 nummers.

Artikel 3

Het besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit dat op 9 mei 2000 in de Staatscourant (nr. 89) is gepubliceerd wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitgiftebeleid geografische nummers.

Dit besluit met de toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Autoriteit Consument en Markt,

namens deze,
overeenkomstig het door het bestuur op 30 juli 2013 genomen besluit,

F.J.H. Don,

bestuurslid